En nærmere tilnærming til EU på energiområdet betyr ikke at vi mister råderetten over egne energiressurser, understreker statsrådene Ine Eriksen Søreide og Terje Søviknes i denne fredagskommentaren. (Illustrasjonsfoto: LOS Energy)
Fredagskommentar:

Fortsatt herre i eget hus

I aviser landet rundt er det flere, anført av Nei til EU og enkelte fagforbund, som hevder Norge både vil miste kontroll over energiressursene og oppleve høyere strømpriser som følge av EUs tredje energimarkedspakke og deltakelsen i EUs energibyrå ACER. Slik er det ikke.
Fredag, 23 februar, 2018 - 10:12

Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Olje- og energiminister Terje Søviknes

Diskusjonene i media for øvrig har synliggjort at det foreligger en rekke misoppfattelser og feilinformasjon knyttet til vårt samarbeid med EU på energiområdet. Vi ønsker å rydde av veien disse misforståelsene.

Den saken som ligger til behandling i Stortinget gjelder EUs tredjeenergimarkedspakke. Denne er et knippe rettsakter fra 2009 som videreutvikler det indre marked for energi, og som bygger på første og andre energimarkedspakke. Dette er et område vi allerede har et forpliktende samarbeid med EU på innenfor rammene av EØS-avtalen. Den tredje energi­markedspakken viderefører samarbeidet og sikrer like rammevilkår i Norge og EU. Det er innlemmelsen av disse rettsaktene i EØS-avtalen som Stortinget nå er invitert til å gi sitt samtykke til[.

EUs energiunion er en politisk betegnelse fra 2015 på en rekke forslag og initiativer for å utvikle en mer felles og klimavennlig energipolitikk i EU. Energiunionen omfatter fem ulike «dimensjoner» og energimarkedet er én av disse. De enkelte lovforslagene som EU utarbeider innenfor energiunionen, må vurderes hver for seg og på vanlig måte med tanke på eventuell innlemmelse i EØS-avtalen, etter at de er vedtatt i EU.

En av rettsaktene i energimarkedspakken er ACER-forordningen. ACER er et byrå som skal fremme samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi. ACER er først og fremst et rådgivende organ og en sentral faglig bidragsyter når det utvikles nytt regelverk for energimarkedene i EU. Norge vil ikke alltid ha sammen­fallende økonomiske og politiske interesser med EU på energiområdet, men utviklingen i EU vil uansett ha betydning for norsk energisektor. Våre nærmeste naboland, som vi har felles kraftmarked med, er EU-land. EU er også vårt største eksportmarked for gass. Det er dermed viktig at Norge får mulighet til å påvirke utviklingen av regelverk som senere vil få betydning for oss. Slik mulighet får vi gjennom å delta i ACER.

Så er det også slik at ACER kan fatte vedtak på avgrensede saksområder som involverer flere energi­regulerings­­myndigheter, enten fordi de ikke blir enige innen en angitt frist eller fordi de i fellesskap har anmodet ACER om å fatte vedtak. For EFTA-statene vil det være EFTAs overvåkingsorgan (ESA) som har denne kompetansen.

Grunnloven bygger på en forutsetning om at det er norske statsorganer som skal utøve myndighet overfor personer og foretak i Norge. Dersom slik myndighet overføres ut av riket, taler en om myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand. Eventuelle vedtak fra ESA knyttet til ACER-forordningen skal rettes til den norske reguleringsmyndigheten for energi, organisert som en egen del av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og ikke direkte mot norske personer eller foretak. Løsningen forutsetter at reguleringsmyndigheten følger opp med nødvendige vedtak overfor relevante aktører i Norge. Justisdepartementets lovavdeling vurderte på den bakgrunn at vedtakene etter ACER-forordningen ikke vil få direkte internrettslig virkning i Norge, og at det dermed ikke foreligger myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand.

EUs tredje elmarkedsdirektiv, som inngår i energimarkedspakken, stiller krav om at reguleringsmyndigheten i NVE skal være uavhengig og ikke kunne instrueres av regjeringen i enkeltsaker. Det er i den offentlige debatten reist spørsmål ved om dette aspektet gjør at ESAs vedtakskompetanse overfor reguleringsmyndigheten likevel må regnes som myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand. Regjeringen er opptatt av å få alle relevante synspunkter på bordet. Vi skal sikre oss at også dette aspektet blir godt belyst. Av den grunn er Lovavdelingen bedt om å gjøre en vurdering. Stortinget skal selvsagt holdes orientert.

Det er ingen grunn til bekymring for at Norge skal gi fra seg råderett over viktige deler av energipolitikken. Norge vil også etter innlemmelsen av tredje energimarkedspakke beholde full suverenitet over energiressursene våre. Tilknytning til ACER vil ikke påvirke eierskapet til de norske kraftressursene. Norske myndigheter skal fortsatt avgjøre konsesjoner til produksjonsanlegg, strømnett og utenlandskabler. Vi har på den måten også kontroll over utbyggingen av strømnettet. Kort oppsummert: det er fortsatt norske myndigheter som vil ha ansvar for norsk energipolitikk.

 

På forsiden nå

Før sommerferien vil det vere installert ny smart straummålar i fire av fem norske heimar. I god tid før året er omme, vil stort sett alle hus og hytter ha fått ny AMS-målar.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:20
Tussa Kraft AS overtar Statkrafts 49 % eierandel i energiselskapet Istad AS i Møre og Romsdal. Statkraft overtok eierandelen i forbindelse med kjøpet av Trondheim Energiverk i 2002. De resterende eierandelene i Istad eies av Moldekraft AS (17 %) og Molde kommune (34 %).
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:26
Helgeland kraft setter ned nettleien for husholdninger og næringsliv fra 1. juli og ut året.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:43
NVE har bygd flaum- og erosjonssikring for å betre tryggleiken i Odda. Torsdag 21. juni vart sikringsanlegget overlevert til Odda kommune.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:33
Styret i Energi21 har lagt frem sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 10:00
Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Eidsiva skal bygge og drifte kraftverket.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:47
Store investeringer i transmisjonsnettet gjør at Statnett øker nettleien til nettselskapene som i sin tur overfører strømmen til forbrukerne. I slutten av juni skal Statnett behandle en ny nettleiemodell som gjelder fra 2019.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 09:48
- Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Det var en stor opplevelse å få bli med på denne flygningen og se at vi er i gang med utviklingen av framtidens luftfart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:54
Fredagskommentar:
Eller mer presist; hvem passer til å bli sjef i NVE? Det er langt fra alle som kan ta lederrollen i dette konglomeratet av aktiviteter.
Fredag, 15 juni, 2018 - 16:06
I dag er det offisiell åpning av RENs sjøkabellager på Stord. Lageret inneholder 70 kilometer sjøkabel og er finansiert av sjøkabeleierne innenfor NVEs ordning for beredskapsmateriell.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:37
I april sendte NVE forslag om å utsette fristen for splitting av felles kunde- eller måleverdidatabase for nettdrift og kraftsalg. Etter å ha vurdert innspillene til forslaget, vedtar NVE å utsette fristen til 1. januar 2021.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:49
Sammen med forskningspartnere har Statnett utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. Masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en stålmast, når både produksjon og resirkulering blir med i regnestykket.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 09:54
I forrige uke ble det tatt nok et stort skritt i retning av et europeisk kraftmarked. Med nye muligheter for å handle på tvers av grensene, åpnes nye muligheter for et kraftsystem med bedre balanse.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:49
OED har fattet vedtak i ni vannkraftsaker i Troms, Nordland, Trøndelag, og Sogn og Fjordane. Tre har fått ja, mens seks har fått nei.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:43
Severin Roald (42) blir ny direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Statkraft. Han kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Telenor-konsernet.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 10:06
OED har stadfestet NVEs vedtak om å gi konsesjon til Norsk Miljø Energi AS til å reetablere Lindesnes vindkraftverk i Lindesnes kommune, Vest-Agder.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:54
Lyn kan være livsfarlig hvis det kommer for nær og slår ned i det elektriske anlegget. Men det er noen forholdsregler du kan foreta for å sikre elektriske apparater og redusere faren for brann i boligen din.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:53
- BKK har vært en driver i utviklingen av et klimavennlig energisystem i 100 år. Den rollen ønsker vi å ha fremover også. Sol er i sterk vekst globalt og teknologien blir stadig mer effektiv og lønnsom. Det gjør sol interessant også i Norge. Nå åpner vi vårt første solenergianlegg og markerer samtidig at vi satser kommersielt på sol på Vestlandet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:01