En nærmere tilnærming til EU på energiområdet betyr ikke at vi mister råderetten over egne energiressurser, understreker statsrådene Ine Eriksen Søreide og Terje Søviknes i denne fredagskommentaren. (Illustrasjonsfoto: LOS Energy)
Fredagskommentar:

Fortsatt herre i eget hus

I aviser landet rundt er det flere, anført av Nei til EU og enkelte fagforbund, som hevder Norge både vil miste kontroll over energiressursene og oppleve høyere strømpriser som følge av EUs tredje energimarkedspakke og deltakelsen i EUs energibyrå ACER. Slik er det ikke.
Fredag, 23 februar, 2018 - 10:12

Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Olje- og energiminister Terje Søviknes

Diskusjonene i media for øvrig har synliggjort at det foreligger en rekke misoppfattelser og feilinformasjon knyttet til vårt samarbeid med EU på energiområdet. Vi ønsker å rydde av veien disse misforståelsene.

Den saken som ligger til behandling i Stortinget gjelder EUs tredjeenergimarkedspakke. Denne er et knippe rettsakter fra 2009 som videreutvikler det indre marked for energi, og som bygger på første og andre energimarkedspakke. Dette er et område vi allerede har et forpliktende samarbeid med EU på innenfor rammene av EØS-avtalen. Den tredje energi­markedspakken viderefører samarbeidet og sikrer like rammevilkår i Norge og EU. Det er innlemmelsen av disse rettsaktene i EØS-avtalen som Stortinget nå er invitert til å gi sitt samtykke til[.

EUs energiunion er en politisk betegnelse fra 2015 på en rekke forslag og initiativer for å utvikle en mer felles og klimavennlig energipolitikk i EU. Energiunionen omfatter fem ulike «dimensjoner» og energimarkedet er én av disse. De enkelte lovforslagene som EU utarbeider innenfor energiunionen, må vurderes hver for seg og på vanlig måte med tanke på eventuell innlemmelse i EØS-avtalen, etter at de er vedtatt i EU.

En av rettsaktene i energimarkedspakken er ACER-forordningen. ACER er et byrå som skal fremme samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi. ACER er først og fremst et rådgivende organ og en sentral faglig bidragsyter når det utvikles nytt regelverk for energimarkedene i EU. Norge vil ikke alltid ha sammen­fallende økonomiske og politiske interesser med EU på energiområdet, men utviklingen i EU vil uansett ha betydning for norsk energisektor. Våre nærmeste naboland, som vi har felles kraftmarked med, er EU-land. EU er også vårt største eksportmarked for gass. Det er dermed viktig at Norge får mulighet til å påvirke utviklingen av regelverk som senere vil få betydning for oss. Slik mulighet får vi gjennom å delta i ACER.

Så er det også slik at ACER kan fatte vedtak på avgrensede saksområder som involverer flere energi­regulerings­­myndigheter, enten fordi de ikke blir enige innen en angitt frist eller fordi de i fellesskap har anmodet ACER om å fatte vedtak. For EFTA-statene vil det være EFTAs overvåkingsorgan (ESA) som har denne kompetansen.

Grunnloven bygger på en forutsetning om at det er norske statsorganer som skal utøve myndighet overfor personer og foretak i Norge. Dersom slik myndighet overføres ut av riket, taler en om myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand. Eventuelle vedtak fra ESA knyttet til ACER-forordningen skal rettes til den norske reguleringsmyndigheten for energi, organisert som en egen del av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og ikke direkte mot norske personer eller foretak. Løsningen forutsetter at reguleringsmyndigheten følger opp med nødvendige vedtak overfor relevante aktører i Norge. Justisdepartementets lovavdeling vurderte på den bakgrunn at vedtakene etter ACER-forordningen ikke vil få direkte internrettslig virkning i Norge, og at det dermed ikke foreligger myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand.

EUs tredje elmarkedsdirektiv, som inngår i energimarkedspakken, stiller krav om at reguleringsmyndigheten i NVE skal være uavhengig og ikke kunne instrueres av regjeringen i enkeltsaker. Det er i den offentlige debatten reist spørsmål ved om dette aspektet gjør at ESAs vedtakskompetanse overfor reguleringsmyndigheten likevel må regnes som myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand. Regjeringen er opptatt av å få alle relevante synspunkter på bordet. Vi skal sikre oss at også dette aspektet blir godt belyst. Av den grunn er Lovavdelingen bedt om å gjøre en vurdering. Stortinget skal selvsagt holdes orientert.

Det er ingen grunn til bekymring for at Norge skal gi fra seg råderett over viktige deler av energipolitikken. Norge vil også etter innlemmelsen av tredje energimarkedspakke beholde full suverenitet over energiressursene våre. Tilknytning til ACER vil ikke påvirke eierskapet til de norske kraftressursene. Norske myndigheter skal fortsatt avgjøre konsesjoner til produksjonsanlegg, strømnett og utenlandskabler. Vi har på den måten også kontroll over utbyggingen av strømnettet. Kort oppsummert: det er fortsatt norske myndigheter som vil ha ansvar for norsk energipolitikk.

 

På forsiden nå

På ett år har behovet for arbeidskraft i kraftsektoren steget med hele 14 prosentpoeng.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:12
Kraftprisene er preget av den siste ukes hendelser, der en aktør i det finansielle kraftmarkedet ble suspendert etter å ikke kunne stille sikkerhet for sine posisjoner. Omsetningen på de nærmeste kontraktene har vært høy og til tider panikkpreget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:16
Seks av ti har opplevd uvanlig høy varmeutvikling eller misfarging av utstyr ved lading av mobiltelefon, nettbrett eller PC, viser nye tall.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:26
Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:22
Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:29
REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:39
Agder Energi's transformatorstasjon utenfor Arendal har blitt et globalt eksempel på hvordan skyteknologi og maskinlæring kan brukes til å revolusjonere kraftbransjen og det kraftsystemet vi kjenner i dag.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:21
Opprinnelsesgarantier skal gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar kraft. Selskaper som Google og IKEA gjør at oppmerksomheten og prisene øker.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:34
Fredagskommentar:
På denne siden av tusenårsskiftet er det bygget flere hundre småkraftverk her i landet. Det kan best karakteriseres som en renessanse av tidligere tiders bygdekraftverk.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:39
Torsdag sist veke gjekk første salva på utbygginga av Jølstra kraftverk. Når kraftverket står klart i løpet av 2020 vil det produsere straum tilsvarande forbruket i rundt 12 000 heimar.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:09
Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00
Solcellene må slanke seg. For da kan vi få flere av dem, skriver solcelleforsker Birgit Ryningen.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:43
Infratek skal utføre alt av sanerings- og kabelarbeider i fjellanlegget når Skjomen koblingsstasjon i Narvik skal rehabiliteres og fornyes.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:27
Det var stor festivitas rundt åpningen av det åtte etasjers nye bygget til Ringerikskraft onsdag. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var til stede og klippet snoren, godt assistert av ”kongen”, alias komiker Jonas Rønning.
Torsdag, 13 september, 2018 - 12:45
På Smartgridkonferansen i Trondheim i går lanserer Rejlers Embriq siste tilskudd til Smartgridplattformen Quant: Quant Insight.
Onsdag, 12 september, 2018 - 09:45
25. september åpner Nordic Edge Expo dørene i Stavanger med ambisjoner om 5000 besøkende. Lyse er med som hovedsamarbeidspartner.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:19
I løpet av de siste få årene har både strømnett og kraftprodusenter blitt utsatt for hacking. Noen angrep har vært vellykkede og er kjent for offentligheten, mange flere har blitt avverget.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:35
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 44,6 øre/kWh i 2. kvartal 2018 – en oppgang på 35 prosent fra 2. kvartal i 2017. Man må tilbake til 2. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:20