Det er mye å bygge videre på fra resultatene i UPGRID-prosjektet, som norske Powel har vært en del av. (Illustrasjonsfoto: E.ON)

Mye å bygge videre på i FoU-prosjektet UPGRID

Forskningsprosjektet UPGRID som Powel har vært en del av, startet i januar 2015. Det hadde som mål å realisere åpne, standardiserte og integrerte forbedringer av lav- og høyspentnettet. Prosjektet, som fikk tildelt over €12 millioner (100 millioner kroner) fra EU, omfattet smarte nett i hele sin bredde. Prosjektet er nå avsluttet med positive resultater som vil bidra i utviklingen av neste generasjons IKT-infrastruktur for smarte nett og smarte målere.
Mandag, 19 februar, 2018 - 08:00

Kilde: Powel

UPGRID er en del av Horizon 2020, det største forsknings- og innovasjonsprogrammet noensinne for EU, med nærmere €80 milliarder i tilgjengelige midler. Programmet går over sju år, fra 2014 til 2020 og fokuset er på forskning som resulterer i innovasjon og nye forretningsmuligheter som skaper vekst i EU-regionen.

Det overordnete målet for UPGRID var å utvikle og teste innovative og kostnadseffektive løsninger for avansert drift og utnyttelse av lav- og mellomspenningsnettet, med hovedfokus på leveringskvalitet og effektiv håndtering av avbrudd i strømforsyningen. Prosjektgruppen bestod av et pan-europeisk konsortium med 19 deltakere fra sju land.

Reelle utfordringer – reelle løsninger

Horizon 2020 skal se på utfordringer som må adresseres snarest, og har som mål å finne reelle løsninger og svar på disse. En av disse er hvordan man tilfredsstiller et stadig økende energibehov samtidig som man kjemper mot klimaforandringer. Målet er at prosjektet skal ha både teknologisk, økonomisk og sosial effekt.

UPGRID-prosjektet ble ledet av Iberdrola, Spanias fremste energiselskap, og innebar fire live teststeder for smarte nett i distribusjonsnettverk i Sverige, Spania, Portugal og Polen. Vattenfall var ansvarlige for en av de viktigste arbeidspakkene i forskningsprosjektet og inviterte Powel med som deltaker. Vi bidro med installasjon og videreutvikling av vår driftstøtteløsning Powel iAM DMS til testområdet i Sverige.

- For Vattenfall var det viktig å utføre en fullskalatest hvor man testet ut løsningen i virkeligheten.. Målet deres var todelt, dels strategisk og dels praktisk. De ønsket å kartlegge veien videre og finne ut hva de skulle satse på i fremtiden og de ønsket å komme frem til en løsning som skulle fungere operasjonelt. Vattenfall valgte å jobbe med samarbeidspartnere de allerede hadde og fikk dermed levert tre komplementerende løsninger fra Powel, Schneider og General Electric, forteller Kjetil Kvamme, prosjektleder i Powel.

Prosjektet ga blant annet Powel muligheten til å teste og videreutvikle Powel iAM DMS i et operativt nett. I løpet av prosjektet bidro vi både med fagkompetanse og programvare med avansert funksjonalitet for overvåkning og styring av nett, inkludert analyser knyttet til leveringskvalitet og avbrudd både i sanntid og for planleggingsformål.

- I løpet av prosjektperioden har vi tatt del i flere spennende øvelser. Blant annet har vi sett på hvordan solcelleutbygging i storskala påvirker nettet, en utfordring vi kommer til å bli reell i nærmeste fremtid. Her har vi jobbet med 3D-modeller av hus og beregnet konsekvensene av forskjellige antall solcellepaneler i et lavspent nett. Vi har også fått testet ut direktekommunikasjon mellom vår egen DMS og smarte målere hos kunder, forteller Kvamme.

Nettforvaltning for fremtiden

For Powel var prosjektet en mulighet til å synliggjøre vår ekspertise innen avansert nettforvaltning på en internasjonal arena. Vi har jobbet tett sammen andre prosjektdeltakere og sammen har vi bidratt til å finne faktiske nytteverdier og realisere løsninger som støtter fremtidens energibehov.

- Vi er veldig fornøyde med prosjektet og synes det har gått veldig bra. Det har gitt oss muligheten til å utvikle og teste ny funksjonalitet i dette miljøet, innenfor rammene i prosjektet. I tillegg har vi også fått testet dataoverføring og integrasjoner mellom forskjellige systemer, og en viktig erfaring vi har gjort oss her er at integrasjoner er lettere i teori enn i praksis. Vi har fått testet både eksisterende og ny funksjonalitet og en del av de nye vil være fremtidig funksjonalitet i våre løsninger og komme våre andre nettkunder til gode, sier Kvamme.

Ved prosjektstart var det forventet at de største teknologiske innvirkningene av UPGRID ville bli forbedring av observerbarhet i kraftsystemer, bedre systemstøtte for lav- og mellomspenningsnett og fremskritt innen smarte målere og systemer for hjemmet.

Nicholas Etherden, R&D Vattenfall, presenterte prosjektet under Elnätsdagarna i Sverige i november 2017. Et av de resultatene han trakk frem var økte muligheter til observasjon av nettet, både historisk og i fremtiden. Hele UPGRID prosjektet blir presentert på Iberdrola sitt hovedkontor i Spania den 21. februar.

På forsiden nå

Den siste tiden har norske medier skrevet mye om de nye AMS-målerne og hvordan dette vil påvirke kundenes hverdag. Det som derimot ikke har vært særlig omtalt er de nye og spennende mulighetene knyttet til blant annet spenningsanalyser og jordfeildeteksjon.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:21
Styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har besluttet å ansette Leif T. Aanensen som ny administrerende direktør i virksomheten. Aanensen har lang ledererfaring innenfor de elektrotekniske miljøene i Norge og er i dag fagsjef i NEK.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 11:00
Det ble foretatt 6 % flere leverandørskifter blant husholdningene i 4. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Økningen blant næringskundene er på hele 47 % for samme periode.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:08
OED fattet i går vedtak i ti småkraftsaker i Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud. Det er gitt endelig konsesjon til 3 av prosjektene. I ni av sakene opprettholder departementet NVEs vedtak.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:29
I 2017 ble det i stort og smått meldt om 924 branner i driftsbygninger til Gjensidige. Dette er 200 færre enn i 2016, og en kraftig nedgang siden toppåret 2014 med hele 2 843 meldte branner.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:42
I går åpnet ASKO sitt nye vindkraftverk i Rogaland, som representerer en milepel i matvarekonsernets arbeid med å bli klimanøytral.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:13
Stortinget fjerner kravet om funksjonelt skille for energiselskaper med færre enn 30 000 kunder. Det ber også regjeringen utrede modeller for utjevning av nettleien.
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:13
Vi er stolt over at en internasjonal aktør som Bitfury ønsker å kjøpe strøm fra Helgeland Kraft.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:35
Fredagskommentar:
Det er et selsomt spill som utfolder seg i Stortinget rundt behandlingen av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Denne tilslutningen holdes som gissel for å presse Stortinget til en lovendring som stortingsflertallet i utgangspunktet er imot.
Fredag, 16 mars, 2018 - 09:56
NTE tok initiativ til mulighetsstudien etter at Energi Norge i 2016 publiserte sin rapport «Locations for Data center enterprises (DCE) in Norway» med undertittelen «Information to potential investors in Data center enterprises and to developers of new sites for DCEs».
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:24
Mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i norsk næringsliv og offentlig sektor, og over 8 000 energitiltak i norske hjem. Det er fasiten når Enova gjør opp status for 2017, et år hvor selskapet har investert mer enn 2,3 milliarder kroner i Norges omstilling mot lavutslippssamfunnet.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:03
Styret i Statoil foreslår å endre selskapets navn til Equinor. Navneendringen understøtter selskapets strategi og utvikling som et bredt energiselskap.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 11:41
Mange har forsøkt å finne løsninger som kan stoppe orkaner før de treffer land og menneskeliv går tapt. Norske forskere mener løsningen ligger i kalde bobler.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:48
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet er Multiconsult sammen med Thema Consulting Group i gang med å utrede alternative fremtidige energiløsninger for Svalbard, med hovedvekt på energiløsninger for Longyearbyen. I tillegg skal det vurderes om enkelte energiløsninger kan være relevante i de øvrige lokalsamfunnene på Svalbard.
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:19
Effektkjøring av norske vannkraftverk er både nødvendig og miljømessig forsvarlig, mener forskere fra SINTEF og Norsk institutt for naturforskning. Spørsmålet er hvor og hvordan det skal gjøres.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:38
Flere norske veistrekninger og tunneler må i perioder stenges fordi mus gjør hærverk på det elektriske anlegget. Høyteknologiske feller kan løse problemet.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:53
Digital kommunikasjonsteknologi helt ut i selve koblingsanlegget kan redusere kostnader, øke funksjonalitet og driftssikkerhet samt bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Torsdag, 15 mars, 2018 - 10:30
Etterspørselen etter solceller øker i det norske markedet, og prisene er fortsatt på vei nedover. Solenergiklyngen har publisert en rapport med optimistiske påstander, framskrivninger og hevder at den norske solnæringen har et stort potensial. I Norge øker antallet installasjoner eksponentielt.
Fredag, 16 mars, 2018 - 14:52