Det er generelt sett gode tider i Skagerak Energi, til tross for betydelige investeringer i nettet. (Foto: Skagerak Energi)

Sterke på drift i Skagerak

Underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte i 2017 på 1 665 millioner kroner, en bedring på 27 prosent fra foregående år.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 08:30

Kilde: Skagerak Energi

- Høyere kraftpriser, god drift i alle selskaper og fortsatt reduksjon i driftskostnader bidrar samlet til en bedre inntjening for konsernet,sier konsernsjef Knut Barland.

Resultat etter skatt endte i 2017 på 552 millioner kroner mot 378 millioner kroner i 2016.

Samlede investeringer i 2017 beløp seg til 852 millioner kroner. Hovedtyngden av investeringene har vært i Nett (79 %) og Kraft (12 %).

Skagerak Nett er inne i en periode med store investeringer. I 2017 ble det investert for 671 millioner kroner. De største prosjektene er den pågående utrullingen av AMS-målere, store investeringer i nettet knyttet til industrien på Herøya og til ny dobbeltsporet jernbane mellom Porsgrunn og Larvik.

For Skagerak Kraft er skatt et betydelig kostnadselement. Den fornybare vannkraften beskattes høyere enn alle andre næringer, inkludert olje og gass. For 2018 ble det nok en skatteskjerpelse med ytterligere økning i grunnrenteskatten. Det er et paradoks at grønn og fornybar norsk vannkraft skattes så hardt at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekter legges på is, sier Knut Barland.

Skagerak Varme viser en fortsatt positiv utvikling med en økning i driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 10,2 millioner kroner, en økning på 50 %. Hovedsakelig er det økning i solgt volum, reduserte brenselskostnader og effektiv drift som gir den positive utviklingen. Ytterligere økning i salgsvolum og gjennomføring av tiltak for å bedre selskapets marginer skal gi lønnsom drift innen utgangen av 2020.

51 prosent av aksjene i Skagerak Naturgass ble i august solgt til franske Air Liquide, og selskapet har dermed knyttet til seg en betydelig europeisk aktør innen naturgass, biogass og hydrogen på eiersiden.

Det totale sykefraværet i Skagerak-konsernet var i 2017 på 4,3 prosent, mot 3,1 prosent året før. Økningen skyldes primært økning i langtidssykefravær og det er liten sammenheng med yrkesrelatert fravær.

Med to personskader i hele 2017 fortsetter den gode trenden frem mot målsettingen om null skader. Vårt fokus på HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og vår organisasjons engasjement rundt dette medfører at det er realistisk å tro at målsettingen om null skader kan nås, sier konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi.

På forsiden nå

Før sommerferien vil det vere installert ny smart straummålar i fire av fem norske heimar. I god tid før året er omme, vil stort sett alle hus og hytter ha fått ny AMS-målar.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:20
Tussa Kraft AS overtar Statkrafts 49 % eierandel i energiselskapet Istad AS i Møre og Romsdal. Statkraft overtok eierandelen i forbindelse med kjøpet av Trondheim Energiverk i 2002. De resterende eierandelene i Istad eies av Moldekraft AS (17 %) og Molde kommune (34 %).
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:26
Helgeland kraft setter ned nettleien for husholdninger og næringsliv fra 1. juli og ut året.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:43
NVE har bygd flaum- og erosjonssikring for å betre tryggleiken i Odda. Torsdag 21. juni vart sikringsanlegget overlevert til Odda kommune.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:33
Styret i Energi21 har lagt frem sin fjerde nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 10:00
Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Eidsiva skal bygge og drifte kraftverket.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:47
Store investeringer i transmisjonsnettet gjør at Statnett øker nettleien til nettselskapene som i sin tur overfører strømmen til forbrukerne. I slutten av juni skal Statnett behandle en ny nettleiemodell som gjelder fra 2019.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 09:48
- Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Det var en stor opplevelse å få bli med på denne flygningen og se at vi er i gang med utviklingen av framtidens luftfart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 09:54
Fredagskommentar:
Eller mer presist; hvem passer til å bli sjef i NVE? Det er langt fra alle som kan ta lederrollen i dette konglomeratet av aktiviteter.
Fredag, 15 juni, 2018 - 16:06
I dag er det offisiell åpning av RENs sjøkabellager på Stord. Lageret inneholder 70 kilometer sjøkabel og er finansiert av sjøkabeleierne innenfor NVEs ordning for beredskapsmateriell.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:37
I april sendte NVE forslag om å utsette fristen for splitting av felles kunde- eller måleverdidatabase for nettdrift og kraftsalg. Etter å ha vurdert innspillene til forslaget, vedtar NVE å utsette fristen til 1. januar 2021.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:49
Sammen med forskningspartnere har Statnett utviklet en aluminiumsmast til bruk i det norske sentralnettet. Masten gir om lag halvparten av CO2-utslippet til en stålmast, når både produksjon og resirkulering blir med i regnestykket.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 09:54
I forrige uke ble det tatt nok et stort skritt i retning av et europeisk kraftmarked. Med nye muligheter for å handle på tvers av grensene, åpnes nye muligheter for et kraftsystem med bedre balanse.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:49
OED har fattet vedtak i ni vannkraftsaker i Troms, Nordland, Trøndelag, og Sogn og Fjordane. Tre har fått ja, mens seks har fått nei.
Fredag, 22 juni, 2018 - 09:43
Severin Roald (42) blir ny direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i Statkraft. Han kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Telenor-konsernet.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 10:06
OED har stadfestet NVEs vedtak om å gi konsesjon til Norsk Miljø Energi AS til å reetablere Lindesnes vindkraftverk i Lindesnes kommune, Vest-Agder.
Torsdag, 21 juni, 2018 - 09:54
Lyn kan være livsfarlig hvis det kommer for nær og slår ned i det elektriske anlegget. Men det er noen forholdsregler du kan foreta for å sikre elektriske apparater og redusere faren for brann i boligen din.
Mandag, 18 juni, 2018 - 09:53
- BKK har vært en driver i utviklingen av et klimavennlig energisystem i 100 år. Den rollen ønsker vi å ha fremover også. Sol er i sterk vekst globalt og teknologien blir stadig mer effektiv og lønnsom. Det gjør sol interessant også i Norge. Nå åpner vi vårt første solenergianlegg og markerer samtidig at vi satser kommersielt på sol på Vestlandet, sier konsernsjef Jannicke Hilland.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:01