Det er generelt sett gode tider i Skagerak Energi, til tross for betydelige investeringer i nettet. (Foto: Skagerak Energi)

Sterke på drift i Skagerak

Underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte i 2017 på 1 665 millioner kroner, en bedring på 27 prosent fra foregående år.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 08:30

Kilde: Skagerak Energi

- Høyere kraftpriser, god drift i alle selskaper og fortsatt reduksjon i driftskostnader bidrar samlet til en bedre inntjening for konsernet,sier konsernsjef Knut Barland.

Resultat etter skatt endte i 2017 på 552 millioner kroner mot 378 millioner kroner i 2016.

Samlede investeringer i 2017 beløp seg til 852 millioner kroner. Hovedtyngden av investeringene har vært i Nett (79 %) og Kraft (12 %).

Skagerak Nett er inne i en periode med store investeringer. I 2017 ble det investert for 671 millioner kroner. De største prosjektene er den pågående utrullingen av AMS-målere, store investeringer i nettet knyttet til industrien på Herøya og til ny dobbeltsporet jernbane mellom Porsgrunn og Larvik.

For Skagerak Kraft er skatt et betydelig kostnadselement. Den fornybare vannkraften beskattes høyere enn alle andre næringer, inkludert olje og gass. For 2018 ble det nok en skatteskjerpelse med ytterligere økning i grunnrenteskatten. Det er et paradoks at grønn og fornybar norsk vannkraft skattes så hardt at samfunnsøkonomisk lønnsomme vannkraftprosjekter legges på is, sier Knut Barland.

Skagerak Varme viser en fortsatt positiv utvikling med en økning i driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 10,2 millioner kroner, en økning på 50 %. Hovedsakelig er det økning i solgt volum, reduserte brenselskostnader og effektiv drift som gir den positive utviklingen. Ytterligere økning i salgsvolum og gjennomføring av tiltak for å bedre selskapets marginer skal gi lønnsom drift innen utgangen av 2020.

51 prosent av aksjene i Skagerak Naturgass ble i august solgt til franske Air Liquide, og selskapet har dermed knyttet til seg en betydelig europeisk aktør innen naturgass, biogass og hydrogen på eiersiden.

Det totale sykefraværet i Skagerak-konsernet var i 2017 på 4,3 prosent, mot 3,1 prosent året før. Økningen skyldes primært økning i langtidssykefravær og det er liten sammenheng med yrkesrelatert fravær.

Med to personskader i hele 2017 fortsetter den gode trenden frem mot målsettingen om null skader. Vårt fokus på HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og vår organisasjons engasjement rundt dette medfører at det er realistisk å tro at målsettingen om null skader kan nås, sier konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi.

På forsiden nå

Den siste tiden har norske medier skrevet mye om de nye AMS-målerne og hvordan dette vil påvirke kundenes hverdag. Det som derimot ikke har vært særlig omtalt er de nye og spennende mulighetene knyttet til blant annet spenningsanalyser og jordfeildeteksjon.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:21
Styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har besluttet å ansette Leif T. Aanensen som ny administrerende direktør i virksomheten. Aanensen har lang ledererfaring innenfor de elektrotekniske miljøene i Norge og er i dag fagsjef i NEK.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 11:00
Det ble foretatt 6 % flere leverandørskifter blant husholdningene i 4. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Økningen blant næringskundene er på hele 47 % for samme periode.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:08
OED fattet i går vedtak i ti småkraftsaker i Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud. Det er gitt endelig konsesjon til 3 av prosjektene. I ni av sakene opprettholder departementet NVEs vedtak.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:29
I 2017 ble det i stort og smått meldt om 924 branner i driftsbygninger til Gjensidige. Dette er 200 færre enn i 2016, og en kraftig nedgang siden toppåret 2014 med hele 2 843 meldte branner.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:42
I går åpnet ASKO sitt nye vindkraftverk i Rogaland, som representerer en milepel i matvarekonsernets arbeid med å bli klimanøytral.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:13
Stortinget fjerner kravet om funksjonelt skille for energiselskaper med færre enn 30 000 kunder. Det ber også regjeringen utrede modeller for utjevning av nettleien.
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:13
Vi er stolt over at en internasjonal aktør som Bitfury ønsker å kjøpe strøm fra Helgeland Kraft.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:35
Fredagskommentar:
Det er et selsomt spill som utfolder seg i Stortinget rundt behandlingen av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Denne tilslutningen holdes som gissel for å presse Stortinget til en lovendring som stortingsflertallet i utgangspunktet er imot.
Fredag, 16 mars, 2018 - 09:56
NTE tok initiativ til mulighetsstudien etter at Energi Norge i 2016 publiserte sin rapport «Locations for Data center enterprises (DCE) in Norway» med undertittelen «Information to potential investors in Data center enterprises and to developers of new sites for DCEs».
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:24
Mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i norsk næringsliv og offentlig sektor, og over 8 000 energitiltak i norske hjem. Det er fasiten når Enova gjør opp status for 2017, et år hvor selskapet har investert mer enn 2,3 milliarder kroner i Norges omstilling mot lavutslippssamfunnet.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:03
Styret i Statoil foreslår å endre selskapets navn til Equinor. Navneendringen understøtter selskapets strategi og utvikling som et bredt energiselskap.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 11:41
Mange har forsøkt å finne løsninger som kan stoppe orkaner før de treffer land og menneskeliv går tapt. Norske forskere mener løsningen ligger i kalde bobler.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:48
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet er Multiconsult sammen med Thema Consulting Group i gang med å utrede alternative fremtidige energiløsninger for Svalbard, med hovedvekt på energiløsninger for Longyearbyen. I tillegg skal det vurderes om enkelte energiløsninger kan være relevante i de øvrige lokalsamfunnene på Svalbard.
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:19
Effektkjøring av norske vannkraftverk er både nødvendig og miljømessig forsvarlig, mener forskere fra SINTEF og Norsk institutt for naturforskning. Spørsmålet er hvor og hvordan det skal gjøres.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:38
Flere norske veistrekninger og tunneler må i perioder stenges fordi mus gjør hærverk på det elektriske anlegget. Høyteknologiske feller kan løse problemet.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:53
Digital kommunikasjonsteknologi helt ut i selve koblingsanlegget kan redusere kostnader, øke funksjonalitet og driftssikkerhet samt bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Torsdag, 15 mars, 2018 - 10:30
Etterspørselen etter solceller øker i det norske markedet, og prisene er fortsatt på vei nedover. Solenergiklyngen har publisert en rapport med optimistiske påstander, framskrivninger og hevder at den norske solnæringen har et stort potensial. I Norge øker antallet installasjoner eksponentielt.
Fredag, 16 mars, 2018 - 14:52