Med Power som leverandør tar Mørenett grep i retning av en spennende digital fremtid.

Styrker strømnettet på Sunnmøre

Som del av en ambisiøs og fremtidsrettet digitaliseringsstrategi tar Mørenett nå grep. Samtidig påtar selskapet seg operativt ansvar for drift av nettene til flere av de lokale nettselskapene.
Onsdag, 21 februar, 2018 - 08:35

Kilde: Powel

Mørenett bestemte seg for å ta i bruk DMS-system etter et forprosjekt i 2017. Valget av Powel som DMS-leverandør ble gjort ut fra en åpen anskaffelsesprosess etter LOA.

.- Som selskap er vi veldig bevisste på at bransjen er under utvikling og at det stadig kommer nye muligheter for fornyelse og effektivisering. Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen og et av de første stegene vi tok i forhold til digitalisering var at vi begynte å se på systemløsninger som støttet opp under våre hovedløsninger, sier Peter W. Kirkebø, Divisjonsdirektør, Mørenett AS.

Kirkebø sier at målsetningen er å utnytte tilgjengelige sanntidsverdier og målinger for å drifte, bygge og vedlikeholde nettet bedre enn de gjør i dag.

- Det overordnede målet våre er å ta i bruk de mulighetene for datafangst som vi får gjennom Tingenes Internett (IoT) og smarte målere. Ved å utnytte disse dataene optimalt skal vi få bedre oversikt over utfordringer vi har i forhold til for eksempel vedlikehold og kapasitet. Får vi til å planlegge vedlikehold bedre får vi et mindre investeringsbehov og mer effektiv drift, sier Kirkebø.

Mørenett er med i samarbeidet Smart Strøm Nordvest hvor ti nettselskap samarbeider om innføringen av smarte målere. Dette, sammen med tradisjonellt godt samarbeid i regionen førte til at Mørenett også bestemte seg for å tilby ADMS-løsningen til andre nettselskap i regionen. Nettselskapene har sitt eget NIS, og driftsdata blir delt med Mørenett.

- Avtalen går ut på at vi skaffer og etablerer systemløsningene og Powel integrerer dem mot andre selskaper sine NIS. Samarbeidet er bygd på en kostnadsdelingsmodell; mindre selskaper får tilgang på et teknisk system uten de store investeringene, mens vi får hjelp til å dekke våre kostnader. Økonomisk sett er det vinn-vinn for alle parter og i tillegg får vi et større ADMS-miljø lokalt hvor man kan lære av hverandre. Sluttkundene vil også få gevinster i form av bedre kundeservice og mer presist drift og vedlikehold. Ved å unngå store investeringer er det også lettere å holde nettleien nede, forklarer Kirkebø.

Powel jobber tett på våre kunder og også i dette prosjektet har tilbakemeldinger, utviklingsønsker fra Mørenett, og to-veis kommunikasjon vært viktige steg i prosessen.

- Mørenett er offensive og tenker innovativt og for oss er det kjempespennende å jobbe med engasjerte kunder. De er veldig tydlige på hvor de vil og de har utfordret både oss og programvaren med nye behov og ønsker, sier Produkteier for iAM DMS i Powel, Morten Husom.

- For oss er det veldig viktig å ha en leverandør som er tett på og hører på våre utviklingsønsker og våre mål, og vi har hatt en god prosess med Powel hele veien, avslutter Kirkebø.

Med 65.000 kunder i 12 kommuner på Sunnmøre og deler av Nordfjord, er Mørenett regionens ledende nettselskap.

På forsiden nå

Den siste tiden har norske medier skrevet mye om de nye AMS-målerne og hvordan dette vil påvirke kundenes hverdag. Det som derimot ikke har vært særlig omtalt er de nye og spennende mulighetene knyttet til blant annet spenningsanalyser og jordfeildeteksjon.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:21
Styret i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har besluttet å ansette Leif T. Aanensen som ny administrerende direktør i virksomheten. Aanensen har lang ledererfaring innenfor de elektrotekniske miljøene i Norge og er i dag fagsjef i NEK.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 11:00
Det ble foretatt 6 % flere leverandørskifter blant husholdningene i 4. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse. Økningen blant næringskundene er på hele 47 % for samme periode.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:08
OED fattet i går vedtak i ti småkraftsaker i Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud. Det er gitt endelig konsesjon til 3 av prosjektene. I ni av sakene opprettholder departementet NVEs vedtak.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:29
I 2017 ble det i stort og smått meldt om 924 branner i driftsbygninger til Gjensidige. Dette er 200 færre enn i 2016, og en kraftig nedgang siden toppåret 2014 med hele 2 843 meldte branner.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:42
I går åpnet ASKO sitt nye vindkraftverk i Rogaland, som representerer en milepel i matvarekonsernets arbeid med å bli klimanøytral.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:13
Stortinget fjerner kravet om funksjonelt skille for energiselskaper med færre enn 30 000 kunder. Det ber også regjeringen utrede modeller for utjevning av nettleien.
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:13
Vi er stolt over at en internasjonal aktør som Bitfury ønsker å kjøpe strøm fra Helgeland Kraft.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 10:35
Fredagskommentar:
Det er et selsomt spill som utfolder seg i Stortinget rundt behandlingen av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke. Denne tilslutningen holdes som gissel for å presse Stortinget til en lovendring som stortingsflertallet i utgangspunktet er imot.
Fredag, 16 mars, 2018 - 09:56
NTE tok initiativ til mulighetsstudien etter at Energi Norge i 2016 publiserte sin rapport «Locations for Data center enterprises (DCE) in Norway» med undertittelen «Information to potential investors in Data center enterprises and to developers of new sites for DCEs».
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:24
Mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i norsk næringsliv og offentlig sektor, og over 8 000 energitiltak i norske hjem. Det er fasiten når Enova gjør opp status for 2017, et år hvor selskapet har investert mer enn 2,3 milliarder kroner i Norges omstilling mot lavutslippssamfunnet.
Tirsdag, 20 mars, 2018 - 09:03
Styret i Statoil foreslår å endre selskapets navn til Equinor. Navneendringen understøtter selskapets strategi og utvikling som et bredt energiselskap.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 11:41
Mange har forsøkt å finne løsninger som kan stoppe orkaner før de treffer land og menneskeliv går tapt. Norske forskere mener løsningen ligger i kalde bobler.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:48
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet er Multiconsult sammen med Thema Consulting Group i gang med å utrede alternative fremtidige energiløsninger for Svalbard, med hovedvekt på energiløsninger for Longyearbyen. I tillegg skal det vurderes om enkelte energiløsninger kan være relevante i de øvrige lokalsamfunnene på Svalbard.
Mandag, 19 mars, 2018 - 09:19
Effektkjøring av norske vannkraftverk er både nødvendig og miljømessig forsvarlig, mener forskere fra SINTEF og Norsk institutt for naturforskning. Spørsmålet er hvor og hvordan det skal gjøres.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:38
Flere norske veistrekninger og tunneler må i perioder stenges fordi mus gjør hærverk på det elektriske anlegget. Høyteknologiske feller kan løse problemet.
Fredag, 16 mars, 2018 - 08:53
Digital kommunikasjonsteknologi helt ut i selve koblingsanlegget kan redusere kostnader, øke funksjonalitet og driftssikkerhet samt bidra til bedre helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Torsdag, 15 mars, 2018 - 10:30
Etterspørselen etter solceller øker i det norske markedet, og prisene er fortsatt på vei nedover. Solenergiklyngen har publisert en rapport med optimistiske påstander, framskrivninger og hevder at den norske solnæringen har et stort potensial. I Norge øker antallet installasjoner eksponentielt.
Fredag, 16 mars, 2018 - 14:52