I et høringsforslag foreslår NVE at kunder som knytter seg til nettet må betale alle kostnadene ved tilknytningen. (Foto: Statnett)

Skal kunne kreve anleggsbidrag

NVE foreslår endringer i regelverket om anleggsbidrag og åpner for at nettselskapene skal kunne kreve anleggsbidrag i regional- og sentralnettet. Det skal gi gode prissignaler til kundene.
Torsdag, 5 april, 2018 - 09:42

Kilde: Energi Norge

I høringsforslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er anleggsbidrag foreslått endret fra «kan»- til «skal»-bestemmelse. NVE ønsker også å fjerne bunnfradraget og tilknytningsgebyr, som betyr at kunder som knytter seg til nettet må betale alle kostnadene ved tilknytningen. Tidligere har ikke kunder som har bedt om tilknytning eller økt kapasitet betalt for nettinvesteringer.

– Energi Norges medlemmer har så langt signalisert at de er positive til endring i forskrift fra «kan» til «skal» ta anleggsbidrag. Dette vil bidra til likebehandling og vil fjerne muligheter til strategisk tilpasning knyttet til reguleringsmodellen, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Gir gode prissignaler

NVE mener endringene er viktig for å gi kundene på alle nettnivå gode prissignal om dimensjonering, lokalisering og etablering. Kundene kan gjøre egne tilpasninger som reduserer eller fjerner behovet for en nettinvestering, dersom de ser en andel av de investeringskostnadene de utløser.

– Med disse endringene som NVE foreslår er det viktig at regelverket er presist, slik at det ikke genererer unødig tvister mellom nettselskapene og kundene, påpeker Svartsund.

Nye krav

I høringsforslaget er det i tillegg satt opp noen nye krav til reguleringsmodellen. NVE foreslår:

  • At tiårsregelen også endres fra «kan»- til «skal»-bestemmelse. NVE tillater i dag at anleggsbidrag fordeles over ti år etter at nettanlegget er ferdigstilt.
  • At bunnfradrag og tilknytningsgebyr fjernes.
  • At nettselskapet kun kan kreve at kunden dekker overskridelser inntil 15 prosent av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelsene ikke skyldes forhold på kundens side.

Høringsfristen er satt til 25. mai og endringene skal gjelde fra 1. januar 2019.

På forsiden nå

I 2018 vil 150 lærlinger fra hele landet starte sin læretid i Bravida. Målet er at alle skal få fast ansettelse i selskapet etter bestått fagprøve.
Tirsdag, 24 april, 2018 - 09:31
Statnett og Veidekke gjennomfører nå det første fossilfrie anleggsarbeidet i Norge. Alle anleggsmaskiner, lastebiler og biler går på strøm eller fornybar diesel.
Mandag, 23 april, 2018 - 09:46
Regnskapet i Vardar for 2017 er preget av negativ verdiutvikling på inngåtte sikringsderivater knyttet til valuta. Konsernet avlegger et resultat etter skatt på 74 millioner kroner, mot 189 millioner kroner i 2016.
Mandag, 23 april, 2018 - 09:52
OED har fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Telemark, Trøndelag og Sogn og Fjordane. Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon og vilkår for Gjuvåa kraftverk og Bøla kraftverk. Søknadene om Neselva II kraftverk og Djupsåna kraftverk er avslått i samsvar med NVEs vedtak.
Tirsdag, 24 april, 2018 - 09:36
Prissikring i Haugaland Kraft gir felleskraftkundene en redusert strømkostnad på totalt 8,1 MNOK.
Mandag, 23 april, 2018 - 10:09
For at kundene skal oppleve strømmarkedet som et trygt sted å handle, oppfordrer Energi Norge NVE til å øke innsatsen mot selskaper som bryter lover og regler i markedet.
Fredag, 20 april, 2018 - 09:17
Statkraft og Finnfjord har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale for perioden 2018 til 2031. Leveransen er totalt på 8,5 TWh, med årlige leveranser på omlag 0,65 TWh.
Mandag, 23 april, 2018 - 09:56
Hver tredje nordmann frykter storflom når snøen smelter i vårvarmen. Drøyt 20 prosent av de spurte mener at kommunen de bor i, ikke er godt nok forberedt på flom.
Fredag, 20 april, 2018 - 09:24
Fredagskommentar:
Fra stortingets talerstol påsto Bjørnar Moxnes (Rødt) tidligere denne uken at en ny strømkabelforbindelse mellom Norge og Skottland ville tømme Vestlandet for kraft. Større vrøvl er det lenge siden vi har hørt.
Fredag, 20 april, 2018 - 11:27
Helgeland Kraft, Nordlandsnett og Salten Kraftsamband inngår samarbeid om felles nettsentral i Mosjøen og produksjonssentral i Fauske.
Torsdag, 19 april, 2018 - 08:05
Glencore Nikkelverk i Kristiansand er kåret til best på Sørlandet innen smart energibruk.
Torsdag, 19 april, 2018 - 07:59
I år er det 10 år siden Tafjord startet opp med Tafjord EnergiArena. På denne tiden har et hundretall bedrifter til sammen spart 150 millioner kroner i energikostnader gjennom programmet.
Tirsdag, 24 april, 2018 - 09:42
Den totale fyllingsgraden i kraftmagasinene lå omtrent på normalen ved årsskiftet, men sank kraftig i løpet av første kvartal. Ved utgangen av kvartalet lå fyllingsgraden 8,8 prosentpoeng under normalt, og spesielt i Midt-Norge var ressurssituasjonen knapp.
Fredag, 20 april, 2018 - 09:38
- Elsertifikatordningen kostet den gjennomsnittlige norske strømkunden 3,2 øre/kWh i 2017. Det betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh støttet økt utbygging av fornybar kraft med vel 640 kroner, inkludert mva. Til sammen utgjorde den norske støtten til økt fornybarutbygging 2,6 milliarder kroner i fjor, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.
Onsdag, 18 april, 2018 - 09:03
Klimapolitikk, teknologiutvikling og nye rammebetingelser vil føre til store endringer i kraftsystemet. For noen dager siden la de nordiske systemoperatørene frem en rapport om felles løsninger for fremtidens nordiske kraftsystem.
Tirsdag, 24 april, 2018 - 09:50
Statkraft har besluttet at bygging av Storlia kraftverk i Eidfjord kommune kan fortsette i et byggetrinn 2. Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet. Kraftverket er planlagt med en installasjon på ca. 8,5 MW.
Fredag, 20 april, 2018 - 09:30
Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har gjennomførte det første møtet i Landstrømsforum. Det ble klart at man har langt igjen om klimamålene skal nås i 2030, men utfordringene har en løsning. NEK etablerte derfor tre arbeidsgrupper for å finne veien som vil gjøre det enklere å elektrifisere skipsfarten slik at man kan overholde forpliktelsene i klima-avtalen.
Torsdag, 19 april, 2018 - 08:13
Jeg oppfordrer fagfolk i landets elektrotekniske miljø til å engasjere seg i internasjonalt samarbeid. Det bidrar til å utvikle mye verdifull kompetanse.
Torsdag, 19 april, 2018 - 07:49