Tingretten har gitt fylkeskommunen medhold i at eierskapet i Sogn og Fjordane Energi (SFE) kan overføres til kommuner i fylket uten at det utløser forkjøpsrett. Den avgjørelsen vurderer BKK å anke. Bildet viser det SFE-eide kraftverket Markevatn i Askvoll. (Foto: SFE)

BKK vurderer å anke

Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:48

Kilde: BKK

 - Spørsmålet om retten skal kunne avgjøre forkjøpsretten i en transaksjon som ikke har funnet sted, er så prinsipielt viktig at BKK vil vurdere å anke dommen, sier konserndirektør Kommunikasjon, Tonny Nundal.

I forbindelse med at Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune slås sammen til det nye fylket Vestland 1.1. 2020, ønsker Sogn og Fjordane fylkeskommune at eierskapet til aksjene i SFE skal bli værende innenfor dagens fylkesgrense. 
SFE eies i dag av Sogn og Fjordane fylkeskommune (via datterselskapet Sogn og Fjordane Holdning) (49,5 %), BKK (36,8 %) og kommunene Flora, Gloppen, Bremanger, Askvoll, Selje, Eid og Naustdal (til sammen eier 13,7 %).
Fylkeskommunen ba retten fastsette at de kan overføre hele eller deler av sitt eierskap i SFE til kommuner i Sogn og Fjordane, uten at BKK kan hevde at de har forkjøpsrett til aksjene. Saken gikk for tingretten 3. – 5. september og dommen ble offentliggjort fredag 12. oktober.
Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i SFE til kommuner i fylket, via overdragelse av aksjene i et holdingselskap til kommuner i Sogn og Fjordane, uten at det utløser forkjøpsrett.

Domstolens funksjon er å være tvisteløser – ikke utreder
En slik transaksjon er imidlertid ikke gjennomført, og verken BKK eller øvrige eiere har hevdet forkjøpsrett. BKK la derfor ned påstand om at retten burde avvise saken.

- Domstolenes funksjon er å være tvisteløser - ikke utreder, og i denne saken foreligger det ingen aktuell tvist. Sogn og Fjordane fylkeskommune har ikke overført aksjer til kommunene, og verken BKK eller øvrige eiere har hevdet forkjøpsrett til aksjene. Innen dette rettsområdet er det ikke praksis for at domstolene avklarer spørsmål om forkjøpsretten før en transaksjon er gjennomført. I denne saken er det dessuten avsagt dom for et forhold som gjelder rettigheter knyttet til SF Holdings aksjer i SFE. Søksmålet var imidlertid reist av Fylkeskommunen som aksjonær i SF Holding. Det er sikker rett at en aksjonær ikke kan gå til søksmål om et aksjeselskaps rettigheter. Det er ikke tilstrekkelig å vise til “Fylkeskommunens pretensjon”. Pretensjonen må omfatte noe det prosessuelt sett kan gis dom for. Saken burde derfor vært avist allerede på dette grunnlag, sier professor dr. juris, Filip Truyen, som er BKKs advokat og en av Norges fremste eksperter på selskapsrett.

Omgåelse av forkjøpsretten
Forkjøpsretten er omtalt både i aksjeloven, aksjonæravtalen og SFEs vedtekter. Avtalen om forkjøpsrett er inngått for å ivareta samtlige aksjonærers interesser, og den gjelder dermed for alle eierne, ikke bare BKK.
- BKKs prinsipale påstand var at saken burde vært avvist. Subsidiært la vi ned påstand om frifinnelse, både fordi vi mener aksjeloven ikke åpner for at det kan gis dom for et slikt krav og fordi vi uansett da mener at modellene som fylkeskommunen ba retten ta standpunkt til, er en omgåelse av forkjøpsretten, sier Truyen.

På forsiden nå

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:25
ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 40 nye prosjekter innen miljøvennlig energi. Dette kommer i tillegg til 6 nye PILOT-E prosjekter som ble offentliggjort før jul. Til sammen deler ENERGIX ut over 400 millioner kroner til energiforskning.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:16
Skagerak Nett er det nettselskapet med mest tilfredse privatkunder i 2018. Det er konklusjonen til EPSI Rating i sin årlige kundetilfredshetsundersøkelse.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:22
Equinor Energy Ventures og Nysnø investerer i det norske teknologiselskapet eSmart Systems, verdensledende innenfor utvikling av programvare for energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. I
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:27
Nye krav til damsikkerhet gjør at de to dammene ved Breivatn i Hjartdal kommune i Telemark skal bygges om. I mars starter arbeidene med tilrigging og uttak av stein.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:33
Powel har nylig signert en avtale om salg av forretningsområdet Metering til det kanadiske teknologiselskapet Volaris Group.
Mandag, 14 januar, 2019 - 09:13
Også elektriske motorer kan lages mer miljøvennlig. En oppstartsbedrift er på saken.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 09:36
SINTEF og NTNU skal samarbeide med danske DTU om å utvikle flytende vindkraft på dypt vann til å bli konkurransedyktig med andre energikilder.
Onsdag, 16 januar, 2019 - 10:50
Fredagskommentar:
Kraftprodusentenes flomdempende tiltak bidrar til å redusere de samfunnsmessige skadevirkningene. Dette blir overbevisende dokumentert i en rapport utarbeidet av Multiconsult for Energi Norge.
Fredag, 18 januar, 2019 - 11:58
Lyse Elnett har fått tillatelse til å bygge ny 132 kV kraftlinje mellom Gilja i Gjesdal og Seldal i Sandnes. Det er samtidig gitt tillatelse til fortsatt drift av eksisterende kraftlinje mellom Seldal og Tronsholen transformatorstasjon.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 09:46
Siden forrige uke har vi ikke sett noen helt store nyheter i kraftmarkedet. Både spotprisen og terminprisene har beveget seg moderat.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:29
Hafslund Nett var ved årsskiftet ferdig med utrullingen av nye strømmålere. Det betyr at 720.000 kunder har fått ny strømmåler, som gjør det enklere for kundene, gir bedre informasjon og legger til rette for nye tjenester.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:38
Under stormen i Nord-Norge i forrige uke ble en av Statnetts master på forbindelsen mellom Kobbelv og Ofoten tatt av et snøskred. Denne forbindelsen er derfor ute av funksjon inntil det kommer på plass en ny mast.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 09:41
Ved utgangen av 2018 var det registrert 200.192 elektriske person- og varebiler i Norge, ifølge Motorvognregisteret. Hvor bor elbileiere flest og hvilken elbil kjører de?
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:40
Denne ukens alvorlige hendelse i Nairobi skjedde i byggekomplekset der Norfund og Nordic Microfinance Initiative (NMI) har sine kontorer. Alle Norfunds syv ansatte og den ene ansatte hos NMI, er tatt godt vare på. Ingen er alvorlig skadet.
Torsdag, 17 januar, 2019 - 08:46
Denne uken gikk konferansen Let’s Connect av stabelen med nesten 500 deltakere fra elektro-, IT- og byggebransjen.
Fredag, 18 januar, 2019 - 09:45
I fjor produserte Lyse like mye energi som 380 000 husholdninger forbruker i løpet av ett år. Det har ikke skjedd siden 2008.
Mandag, 14 januar, 2019 - 13:14
To timer ut i det nye året ble Hamnøya i Vevelstad kommune i Nordland strømløs. Årsaken var feil på sjøkabelen som forsynte øya. Det ble raskt etablert midlertidig strømtilførsel med aggregat til alle kundene. Nå er ny sjøkabel anskaffet i ekspressfart.
Mandag, 14 januar, 2019 - 09:08