Tingretten har gitt fylkeskommunen medhold i at eierskapet i Sogn og Fjordane Energi (SFE) kan overføres til kommuner i fylket uten at det utløser forkjøpsrett. Den avgjørelsen vurderer BKK å anke. Bildet viser det SFE-eide kraftverket Markevatn i Askvoll. (Foto: SFE)

BKK vurderer å anke

Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:48

Kilde: BKK

 - Spørsmålet om retten skal kunne avgjøre forkjøpsretten i en transaksjon som ikke har funnet sted, er så prinsipielt viktig at BKK vil vurdere å anke dommen, sier konserndirektør Kommunikasjon, Tonny Nundal.

I forbindelse med at Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune slås sammen til det nye fylket Vestland 1.1. 2020, ønsker Sogn og Fjordane fylkeskommune at eierskapet til aksjene i SFE skal bli værende innenfor dagens fylkesgrense. 
SFE eies i dag av Sogn og Fjordane fylkeskommune (via datterselskapet Sogn og Fjordane Holdning) (49,5 %), BKK (36,8 %) og kommunene Flora, Gloppen, Bremanger, Askvoll, Selje, Eid og Naustdal (til sammen eier 13,7 %).
Fylkeskommunen ba retten fastsette at de kan overføre hele eller deler av sitt eierskap i SFE til kommuner i Sogn og Fjordane, uten at BKK kan hevde at de har forkjøpsrett til aksjene. Saken gikk for tingretten 3. – 5. september og dommen ble offentliggjort fredag 12. oktober.
Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i SFE til kommuner i fylket, via overdragelse av aksjene i et holdingselskap til kommuner i Sogn og Fjordane, uten at det utløser forkjøpsrett.

Domstolens funksjon er å være tvisteløser – ikke utreder
En slik transaksjon er imidlertid ikke gjennomført, og verken BKK eller øvrige eiere har hevdet forkjøpsrett. BKK la derfor ned påstand om at retten burde avvise saken.

- Domstolenes funksjon er å være tvisteløser - ikke utreder, og i denne saken foreligger det ingen aktuell tvist. Sogn og Fjordane fylkeskommune har ikke overført aksjer til kommunene, og verken BKK eller øvrige eiere har hevdet forkjøpsrett til aksjene. Innen dette rettsområdet er det ikke praksis for at domstolene avklarer spørsmål om forkjøpsretten før en transaksjon er gjennomført. I denne saken er det dessuten avsagt dom for et forhold som gjelder rettigheter knyttet til SF Holdings aksjer i SFE. Søksmålet var imidlertid reist av Fylkeskommunen som aksjonær i SF Holding. Det er sikker rett at en aksjonær ikke kan gå til søksmål om et aksjeselskaps rettigheter. Det er ikke tilstrekkelig å vise til “Fylkeskommunens pretensjon”. Pretensjonen må omfatte noe det prosessuelt sett kan gis dom for. Saken burde derfor vært avist allerede på dette grunnlag, sier professor dr. juris, Filip Truyen, som er BKKs advokat og en av Norges fremste eksperter på selskapsrett.

Omgåelse av forkjøpsretten
Forkjøpsretten er omtalt både i aksjeloven, aksjonæravtalen og SFEs vedtekter. Avtalen om forkjøpsrett er inngått for å ivareta samtlige aksjonærers interesser, og den gjelder dermed for alle eierne, ikke bare BKK.
- BKKs prinsipale påstand var at saken burde vært avvist. Subsidiært la vi ned påstand om frifinnelse, både fordi vi mener aksjeloven ikke åpner for at det kan gis dom for et slikt krav og fordi vi uansett da mener at modellene som fylkeskommunen ba retten ta standpunkt til, er en omgåelse av forkjøpsretten, sier Truyen.

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett tester om helautomatiske droner kan overvåke anlegg og kraftledninger rundt om i Norge.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:24
Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:12
I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:14
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35