Tingretten har gitt fylkeskommunen medhold i at eierskapet i Sogn og Fjordane Energi (SFE) kan overføres til kommuner i fylket uten at det utløser forkjøpsrett. Den avgjørelsen vurderer BKK å anke. Bildet viser det SFE-eide kraftverket Markevatn i Askvoll. (Foto: SFE)

BKK vurderer å anke

Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i Sogn og Fjordane Energi (SFE) til kommuner i fylket, uten at det utløser forkjøpsrett.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 09:48

Kilde: BKK

 - Spørsmålet om retten skal kunne avgjøre forkjøpsretten i en transaksjon som ikke har funnet sted, er så prinsipielt viktig at BKK vil vurdere å anke dommen, sier konserndirektør Kommunikasjon, Tonny Nundal.

I forbindelse med at Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune slås sammen til det nye fylket Vestland 1.1. 2020, ønsker Sogn og Fjordane fylkeskommune at eierskapet til aksjene i SFE skal bli værende innenfor dagens fylkesgrense. 
SFE eies i dag av Sogn og Fjordane fylkeskommune (via datterselskapet Sogn og Fjordane Holdning) (49,5 %), BKK (36,8 %) og kommunene Flora, Gloppen, Bremanger, Askvoll, Selje, Eid og Naustdal (til sammen eier 13,7 %).
Fylkeskommunen ba retten fastsette at de kan overføre hele eller deler av sitt eierskap i SFE til kommuner i Sogn og Fjordane, uten at BKK kan hevde at de har forkjøpsrett til aksjene. Saken gikk for tingretten 3. – 5. september og dommen ble offentliggjort fredag 12. oktober.
Tingretten har gitt Sogn og Fjordane fylkeskommune medhold i at fylkeskommunen kan overføre sitt eierskap i SFE til kommuner i fylket, via overdragelse av aksjene i et holdingselskap til kommuner i Sogn og Fjordane, uten at det utløser forkjøpsrett.

Domstolens funksjon er å være tvisteløser – ikke utreder
En slik transaksjon er imidlertid ikke gjennomført, og verken BKK eller øvrige eiere har hevdet forkjøpsrett. BKK la derfor ned påstand om at retten burde avvise saken.

- Domstolenes funksjon er å være tvisteløser - ikke utreder, og i denne saken foreligger det ingen aktuell tvist. Sogn og Fjordane fylkeskommune har ikke overført aksjer til kommunene, og verken BKK eller øvrige eiere har hevdet forkjøpsrett til aksjene. Innen dette rettsområdet er det ikke praksis for at domstolene avklarer spørsmål om forkjøpsretten før en transaksjon er gjennomført. I denne saken er det dessuten avsagt dom for et forhold som gjelder rettigheter knyttet til SF Holdings aksjer i SFE. Søksmålet var imidlertid reist av Fylkeskommunen som aksjonær i SF Holding. Det er sikker rett at en aksjonær ikke kan gå til søksmål om et aksjeselskaps rettigheter. Det er ikke tilstrekkelig å vise til “Fylkeskommunens pretensjon”. Pretensjonen må omfatte noe det prosessuelt sett kan gis dom for. Saken burde derfor vært avist allerede på dette grunnlag, sier professor dr. juris, Filip Truyen, som er BKKs advokat og en av Norges fremste eksperter på selskapsrett.

Omgåelse av forkjøpsretten
Forkjøpsretten er omtalt både i aksjeloven, aksjonæravtalen og SFEs vedtekter. Avtalen om forkjøpsrett er inngått for å ivareta samtlige aksjonærers interesser, og den gjelder dermed for alle eierne, ikke bare BKK.
- BKKs prinsipale påstand var at saken burde vært avvist. Subsidiært la vi ned påstand om frifinnelse, både fordi vi mener aksjeloven ikke åpner for at det kan gis dom for et slikt krav og fordi vi uansett da mener at modellene som fylkeskommunen ba retten ta standpunkt til, er en omgåelse av forkjøpsretten, sier Truyen.

På forsiden nå

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene. En samling vil styrke evnen til å gi utbytte til eierkommunene og til kontinuerlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring.
Torsdag, 15 november, 2018 - 13:26
Equinor har kjøpt 11.020.000 aksjer i Scatec Solar ASA, tilsvarende 9,7 prosent av aksjene og stemmerettighetene, til en samlet kjøpspris på om lag 700 millioner kroner (82,4 millioner dollar1).
Mandag, 19 november, 2018 - 11:57
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deler ut Elbarometerprisen på jubileumskonferansen Helelektrisk.no 28/11. Dette er en pris til Norges beste fylke på elektrifisering.
Mandag, 19 november, 2018 - 12:13
Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:28
Markedsaktørene har løftet prisforventningene i strømmarkedet både for den kommende vinteren og for de kommende årene.
Torsdag, 15 november, 2018 - 09:05
Nytt norsk laboratoriesenter kan bane vei for helgrønne hydrogenanlegg som erstatning for dieselaggregater i oppdrettsindustrien, spår SINTEF-forskere.
Mandag, 19 november, 2018 - 12:21
Nexans på Rognan har produsert og levert til sammen 915 kilometer forsterkerfrie, fiberoptiske sjøkabler til PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo). Kablene vil skape en digital bru mellom Jakarta og Surabaya.
Torsdag, 15 november, 2018 - 09:11
Styret i Akershus Energi har med beklagelse akseptert at konsernsjef Jørn Myhrer benytter sin avtale om fratreden fra 62 år.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:21
Fredagskommentar:
Fra himmelen, svarte jeg spontant. Tiåringen så ut som et levende spørsmålstegn. Så sprakk ansiktet i et stort smil. Gud kan alt han, sukket barnebarnet mitt imponert.
Fredag, 16 november, 2018 - 10:17
Lyse kjøper nettvirksomheten til Forsand Elverk. Avtalen ble signert mandag 12. november og overtakelse vil skje ved nyttår.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:29
Et økende antall utenlandske elvirksomheter og fagarbeidere søker om godkjennelse til å kunne arbeide i Norge. DSB forutsetter at de som skal arbeide i Norge også setter seg inn i regelverket som NEK 400 er en del av. NEK 400:2018 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at det blir enklere for utenlandske installatører, leverandører og prosjekterende å sette seg inn i normens krav.
Torsdag, 15 november, 2018 - 08:52
Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:11
Hvordan skal befolkningen i Longyearbyen sikres lys og varme når kullkraftverket må stenge om få år? Statkraft foreslår å bruke fornybar hydrogen, produsert med vindkraft i Finnmark og fraktet med båt til Svalbard.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:21
Norge kan bli første land i verden som erstatter all fossil energibruk med fornybar. BKK skal være en energipartner til alle næringer som vil erstatte bruk av fossil energi med strøm.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:48
Midtkraft Nett AS, et nettselskap lokalisert i Buskerud, har valgt Aidon som leverandør av nye smarte målere. Kontrakten ble inngått i Vikersund 26. oktober og dekker alle kundene til Midtkraft, det vil si totalt 13 500 målepunkter.
Torsdag, 15 november, 2018 - 08:59
I 2019 skjerpes regelverket om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Endringene innebærer blant annet et omfattende nytt krav til IKT-sikkerhet og grunnsikring.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:18
Multiconsult har signert en fireårig rammeavtale med den norske ambassaden i Dar es Salaam for konsulenttjenester knyttet til fornybar energi og kraftmarkeder i Tanzania.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:57
- Elektrifisering er eit viktig klimatiltak for å fjerna bruken av fossil energi. Vi treng 30-50 TWh meir fornybar energi for å nå målet om full elektrifisering av fastlands-Norge, og vindkraft vil stå for det meste av veksten, seier Olav Osvoll, konserndirektør Produksjon i BKK.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:13