I 2014 la BKK ned satsinga på vindkraft på land. No ligg nye planar på bordet.

BKK vurderer vindkraft

- Elektrifisering er eit viktig klimatiltak for å fjerna bruken av fossil energi. Vi treng 30-50 TWh meir fornybar energi for å nå målet om full elektrifisering av fastlands-Norge, og vindkraft vil stå for det meste av veksten, seier Olav Osvoll, konserndirektør Produksjon i BKK.
Fredag, 16 november, 2018 - 09:13

Kelde: BKK

BKK la i 2014 ned satsinga på vindkraft på land på grunn av manglande lønsemd. Kostnadene for vindturbinar har gått betydeleg ned, og vindkraft er no i ferd med å bli lønsamt sjølv uten subsidiar.

OED har gitt NVE eit oppdrag med å utarbeida eit forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land innan 1. april 2019. Formålet med nasjonal ramme er å bidra til at dei beste vindkraftlokalitetane blir valt når det skal søkjast om konsesjon.

- Vindressursen er best i kystnære område, og det er derfor sannsynleg at det vil bli vindkraftutbygging i Hordaland. Dersom nasjonale planar legg opp til utvikling av vindkraft i Hordaland, ønskjer BKK å ta ei industriell rolle i denne utviklinga, seier Osvoll.

Tidleg fase
Delar av Nordhordland ligg inne i eit av analyseområda etter den første grovkartlegginga til NVE. BKK vurderer eit område på Gleinefjellet-Gråsida i Masfjorden kommune. Området ligg om lag 30 kilometer frå Stølsheimen landskapsvernområde og er mindre brukt til friluftsliv i dag. Samtidig er vindforholda bra, og BKK har aktivitet i området i dag.

- Vi kan dra nytte av eksisterande infrastruktur og byggja i eit område som allereie er sterkt påverka av kraftutbygging. Prosjektplanane er framleis i ein tidleg fase. Så langt har vi berre starta ein dialog med grunneigarar og lokale myndigheiter for å prøva å skaffa oss ein moglegheit for å søkja konsesjon for vindkraftutbygging, seier Osvoll.

Lokal verdiskaping
BKK har valt utviklingsselskapet Zephyr som samarbeidspartnar. Foreløpig planutkast er basert på 35 turbinar. Dette talet kan bli justert i vidare utvikling av planane.

- Vindkraft med lokale aktørar som BKK vil gjera at eigarskapet til naturressursane vert verande lokalt. Vi kan sikra eksisterande arbeidsplassar i driftsmiljøet vårt på Matre og utvikle dette vidare med nye arbeidsplassar innan vindkraft. Prosjektet vi ser på ligg innanfor ledig nettkapasitet i området og vil krevja lite ny nettbygging, opplyser Osvoll.

BKK ønskjer ikkje storstilt utbygging i Stølsheimen
All utbygging av energi vil medføra inngrep i naturen. Dersom BKK går inn i eit vindprosjekt, er Osvoll tydeleg på kor viktig det er å ta omsyn til andre samfunnsinteresser.

- Vi har respekt for at Stølsheimen er et attraktivt turområde. Vi ønskjer ikkje ei storstilt utbygging av vindkraft i Stølsheimen. Prosjektet vi vurderer er mellom 200 og 300 megawatt. Det er betydeleg mindre enn Norsk Vind Energi som har planar for Europas største vindpark med 1500 megawatt, understrekar Osvoll.

Har invitert turlaget til dialog
- Ein konsesjonsprosess vil utgreia alle relevante konsekvensar av ei eventuell utbygging, både fordelar og ulemper. Så blir det opp til myndigheitene å avgjera om prosjektet totalt sett er positivt for samfunnet, seier Osvoll.

BKK har invitert Bergen og Hordaland Turlag til eit møte for å informera om planar for vindkraft og få innspel.

- For oss er det viktig å ha ein god dialog med turlaget og andre aktørar, sjølv om vi kan ha ulike interesser, seier Osvoll.

På forsiden nå

Trønder Energi har inngått langsiktige kraftavtale med Elkem. Skal levere 525 GWh i året til Elkem Thamshavn i Orkanger i perioden 2020 – 2026.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:05
Lofotkraft planlegger å investere 290 MNOK i 2019. Det vedtok konsernstyret på fredag.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:23
Torsdag sist uke ble Bane NORs største omformerstasjon offisielt åpnet. Anlegget gir bedre og sikrere strømtilførsel på Vestfoldbanen og har totalt kostet 300 millioner kroner.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:12
Equinor er tildelt én av de tre lisensene som inngikk i amerikanske myndigheters salg av vindlisenser utenfor kysten av delstaten Massachusetts USA .
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:33
NVE ba i november om innspill fra nettselskapene på rammevilkår som påvirker kostnadene deres. Vi har mottatt 29 innspill fra selskaper og bransjeorganisasjoner.
Onsdag, 19 desember, 2018 - 08:34
Suldal Kommune og Haugaland Kraft inngår samarbeid rundt velferdsteknologi.
Tirsdag, 18 desember, 2018 - 09:18
Desember er en måned med høye strømkostnader for vanlige husholdninger. Litt avhengig av hvor man bor i landet utgjør strømforbruket i desember 12 prosent av årsforbruket.
Mandag, 17 desember, 2018 - 09:41
Mens fyllingsgraden i vannkraftmagasinene går opp, er strømprisene på vei ned – i alle fall på kort sikt. Prisene har falt kraftig de siste to ukene.
Onsdag, 19 desember, 2018 - 08:38
Fredagskommentar:
I flere år har energiselskapene kunnet glede seg over stadig mer tilfredse kunder. Nå er tendensen snudd. Kundetilfredsheten er igjen på nedadgående kurve.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:53
BKK har vunnet kontrakt med Hordaland fylkeskommune om etablering og drift av hurtigladetjenester for drosjer på Flesland og Bystasjonen i Bergen.
Onsdag, 19 desember, 2018 - 08:43
Mye nedbør, milde temperaturer og godt med vind har preget det kortsiktige kraftmarkedet sist uke.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:34
Statkraft i Tyskland har inngått en avtale med Daimler-konsernet om leveranse av fornybar kraft til fabrikkene som skal produsere Mercedes-Benz EQC og batteriene til bilen. Kraftleveransene er basert på 100 prosent fornybar energi fra seks tyske vindparker.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:19
I 2017 kjøpte nettselskapa varer og tenester til eigen nettverksemd frå andre selskap med eigarsamband til nettselskapet, for totalt 2,9 mrd kr. NVE fører tilsyn med at slike kjøp er basert på konkurranse.
Tirsdag, 11 desember, 2018 - 09:48
Tysvær Kommune og Haugaland Kraft inngår forsknings- og utviklingssamarbeid rundt teknologi for smarte samfunn.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:48
I julehøytiden er millioner av elektriske og levende julelys tent, og det øker brannfaren i norske hjem. Hafslund Nett har noen råd du bør følge.
Fredag, 14 desember, 2018 - 12:51
OBOS Energi AS og Fortum Oslo Varme AS går sammen om et nytt selskap som skal levere miljøvennlige, bærekraftige og fleksible lokale energiløsninger for varme og kjøling til OBOS-prosjekter i Oslo-regionen.
Fredag, 14 desember, 2018 - 08:28
Aldri før har Lyse hatt et så høyt antall pågående prosjekter på en gang. Listen teller nå rundt 950 små og store prosjekter, der strømforsyning til nytt sykehus er ett av dem.
Torsdag, 13 desember, 2018 - 10:28
Fredag morgen mellom kl 0800 og 0900 ble det satt ny produksjonsrekord for strøm i Norge. Den nye rekorden er på 27 513 megawattimer (MWh).
Fredag, 14 desember, 2018 - 15:11