Med minus i regnskapet for 2015 har konsernledelsen i Østfold Energi nok å stri med om dagen. Fra venstre: Oddmund Kroken (adm. dir.), Per Ove Torper (økonomidirektør), Tommy Fredriksen (strategidirektør), Johnny Pedersen (direktør varme), Morten Karlsen (direktør vannkraft). Foto:Østfold Energi

Årsresultatet i 2015 ble på minus 241 millioner og er sterkt preget av lave kraftpriser, både på kort og lang sikt. Høy produksjon, god produksjonsplanlegging og vellykket prissikring bidro imidlertid positivt til driftsresultatet, som endte i pluss 127,5 millioner.

Kilde: Østfold Energi

Forventninger om fortsatt lave, langsiktige kraftpriser gjorde det nødvendig med nedskrivninger på eide og deleide anlegg med 153 MNOK. I tillegg medførte en emisjon i Midtfjellet Vindkraft AS på markedsmessige vilkår et tap for Østfold Energi på 115 MNOK.

– Hovedårsaken til det dårlige resultatet er kraftprisen, både på kort og lang sikt. I tillegg til effekten av lavere kraftpris i 2015, førte de langsiktige fallende kraftprisene til nedskrivninger og tap for Østfold Energi. Disse engangseffektene førte til at verdien på egne anlegg og deleide selskap ble redusert med 268 MNOK, sier administrerende direktør Oddmund Kroken. 

Økt omsetning og produksjon

Selskapets driftsinntekter var 500 millioner kroner mot 460 millioner kroner i 2014, en økning på nesten 9 %. Omsetningsøkningen knyttes til økt produksjon innenfor både vannkraft og fjernvarme. Oppnådd salgspris var 216 kr/MWh, mot 257 kr/MWh i 2014, en nedgang på 16 %.

Driftskostnadene var stort sett på samme nivå som for 2014. Østfold Energis driftsresultat, inkludert engangseffekter, endte på 127,5 millioner kroner mot 161,4 millioner kroner på samme tid i fjor.

– I et svært krevende marked er det positivt at både underliggende driftsresultat og EBITDA viser en forbedring fra fjoråret. Oppnådd salgspris ligger 23 % over spotprisen, noe vi har oppnådd gjennom vellykket vanndisponering  og prissikring, forteller Kroken.

Den samlede energiproduksjonen ble totalt 2 428 GWh (millioner kilowattimer). Dette tilsvarer om lag 1,7% av Norges fornybare energiproduksjon. 

Fortsatt fallende kraftpriser

Gjennomsnittlig spotpris i Vest-Norge (NO5), der de fleste av selskapets kraftverk er lokalisert, var 176 kr/MWh mot 227 kr/MWh i 2014.

– Kraftprisene har falt kontinuerlig de siste årene og er nå på det laveste nivået de siste 15 år. Det er få signaler om økte priser, og vi må derfor innstille oss på lave kraftpriser også de kommende årene. Lave kraftpriser vil påvirke resultatene våre fremover. Vi har satt i gang flere tiltak for å tilpasse driften til et lavere inntektsnivå, sier Kroken.

Østfold Energi hadde et sykefravær på 5,0 % og registrerte 2 skader med fravær blant selskapets ansatte.Selskapets egenkapitalandel er 45,7 %.

Investerte for 101 millioner kroner

Selskapet gjennomførte investeringer for 101 millioner kroner i løpet av 2015. Dette er i all hovedsak vedlikeholdsinvesteringer og ferdigstilling av allerede påbegynte prosjekter.- Vi har redusert investeringsambisjonene våre. Hovedtyngden av investeringer fremover vil være vedlikeholdsinvesteringer, avslutter Kroken. 

Foreslår at det ikke utbetales utbytte

Eierne har, i forståelse med selskapet, etablert en ny utbyttemodell gjeldende fra regnskapsåret 2014. Utbyttemodellen sikrer normalt eierne et minimumsutbytte, men tar også hensyn til selskapets soliditet og likviditet, slik at finansiell rating kan opprettholdes. Styret i Østfold Energi har foreslått overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte i 2016.