Det er fra Balsfjord i Troms, her illustrert med kommunesenteret Storsteinnes, den nye sentralnettlinjen som Statnett skal bygge begynner på veien mot Skaidi i Kvalsund kommune vest i Finnmark. (Foto: Ballsfjord kommune)

Stort prosjekt i nord starter opp

Statnetts styre har besluttet oppstart av utbygging ny 420 kV ledning og nye stasjoner fra Balsfjord til Skaidi. Samlede investeringer vil utgjøre 4 - 6 milliarder kroner.
Tirsdag, 28 juni, 2016 - 10:16

Kilde: Statnett

Av hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS), vil utbyggingen av de ulike delstrekningene skje trinnvis, og samlet utbyggingsperiode vil derfor strekkes noe ut i tid. Dette vil bidra til en kontrollert og sikker utbygging. Oppdaterte behovsanalyser tilsier at man har noe bedre tid enn tidligere antatt på den nordligste delen fra Skillemoen til Skaidi, og man avventer derfor beslutning om oppstart her.

-Vi starter på strekningen Balsfjord – Reisadalen til høsten, og deretter neste strekk fra Reisadalen til Skillemoen i 2017. Både Skaidi og Skillemoen stasjoner er vedtatt bygget. Ny 132 kV stasjon på Skaidi skal kunne spenningssettes i 2018, og ny 420/132 kV stasjon på Skillemoen i 2021, samtidig med spenningssetting av hele strekningen Balsfjord  - Skillemoen, sier Vardheim.

Det kommende året vil Statnett gå gjennom hele sin portefølje med sikte på å finne muligheter for å forskyve utbyggingsprosjekter eller strekke gjennomføringstiden på prosjekter under oppstart. Dette skjer som ledd i utrullingen av en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS). I tråd med dette vil utbyggingen av Balsfjord-Skaidi skje trinnvis, og ikke i parallell på ulike delstrekninger.  -Dette vil gi en mindre stram fremdriftsplan enn det vi tidligere har lagt til grunn. HMS-hensynet går foran, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim.  -De neste månedene vil vi gå gjennom hele prosjektporteføljen for systematisk å vurdere mulighetene for å forskyve også andre prosjekter, sier hun.

En ny behovsanalyse viser at man har noe bedre tid enn tidligere lagt til grunn på den nordligste delstrekningen fra Skillemoen til Skaidi. Behovet fra bl.a petroleumsnæringen og gruvedriften kommer senere enn tidligere antatt.  Statnett avventer derfor vedtak om oppstart på denne strekningen. Vardheim understreker at når premissene endrer seg, vil saken bli vurdert på nytt.  -Når planer for økt forbruk eller den generelle forsyningssituasjonen tilsier det, vil vi ta stilling til denne delstrekningen på nytt – senest 1-2 år fram i tid, sier hun.

-Nettutviklingen henger nøye sammen med utviklingen i forbruksbehov, og vi vil legge vekt på en tett og god dialog med de aktuelle næringsaktørene, slik at vi hele tiden har oppdatert kunnskap og kan gjøre de nødvendige vedtak i rett tid, understreker Vardheim. -Vi har god kontroll på ledetiden på den siste delstrekningen og dette skal ikke påvirke samfunnsutviklingen i regionen, forsikrer Vardheim.

I månedsskiftet juni/juli vil tildeling av entrepriser på strekningene Balsfjord – Reisadalen og Reisdalen – Skillemoen, finne sted. Tildeling av Skillemoen - Skaidi avventer beslutning om oppstart.

Forsyningssikkerheten i nord bedres betydelig med pågående bygging fra Ofoten til Balsfjord, og forsterkes ytterligere med vedtatt videreføring fra Balsfjord.

Balsfjord – Skaidi er kostnadsberegnet til 4-6 milliarder kroner, noe som gjør prosjektet til en av de største satsningene i landsdelen de kommende år. Pågående bygging fra Ofoten til Balsfjord ligger foran plan og mye vil bli ferdigstilt før kommende vinter.

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.