Skagerak
Foto: Foto: Tore Halvorsen

Skagerak Energi har høyere driftsinntekter og en bedret resultatutvikling første halvår sammenlignet med i fjor, drevet av en høy kraftproduksjon.

Kilde: Skagerak Energi

– Konsernet har en underliggende positiv resultatutvikling. Høy kraftproduksjon gjør at Skagerak Krafts driftsresultat før avskrivninger økte med 80 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg har Skagerak Nett og Skagerak Varme en positiv utvikling med høyere inntekter, sier konsernsjef Knut Barland.

Konsernets underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) økte fra 654 millioner kroner første halvår i 2015 til 793 millioner kroner første halvår i år.

Bokført resultat etter skatt, basert på internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), ble lavere enn i fjor, 260 millioner kroner mot 386 millioner kroner i første halvår i 2015. Dette skyldes urealiserte verdiendringer i sikringskontrakter som må resultatføres etter IFRS.

Konsernet har gjennom flere år arbeidet med å identifisere og iverksette tiltak for kostnadsforbedring.

– God kostnadskontroll blir også viktig i årene som kommer. Jeg er fornøyd med at kostnadssiden for konsernet utvikler seg i tråd med de effektiviseringsmål som er satt, sier Barland.
Skagerak Naturgass startet første halvår opp med leveranser av biogass fra Greves biogassfabrikk ved Tønsberg. Nå kjører 70 busser og 38 renovasjonsbiler på biogass i Tønsberg og Grenland.

– Biogass er hundre prosent fornybar og reduserer lokal luftforurensning. Vi tror biogass kommer til å være en viktig del av det grønne skiftet på veien mot nullutslippssamfunnet, sier Barland.