Nå har Forskningsrådet samlet informasjon om 1800 bedrifter som arbeider med miljøvennlig energi her i landet. Disse fordeler seg på disse virksomhetsområdene. (Illustrasjon: Energi21)

Forskningsrådet arbeider målrettet for å mobilisere næringslivet til økt FoU-innsats. Som en del av dette arbeidet har Forskningsrådet nå laget en oversikt over nærmere 1800 norske bedrifter som jobber med miljøvennlig energi, for å få et innblikk i hvem de er og deres holdning til forskning.

Kilde: Energi21

Målet med kartleggingen er å gi Forskningsrådet et godt kunnskapsgrunnlag for mobilisering av næringslivet til å søke FoU-midler og tiltak i oppfølging av bl.a. FoU-strategien Energi21, Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og Regjeringens EU-strategi.

– Miljøvennlig energi og særlig fornybar energiteknologi utgjør en stor mulighet for omstilling og grønn vekst for norsk næringsliv. Dette er et av verdens sterkest voksende markeder. Målrettet satsing på FoU er en viktig forutsetning for å lykkes i det inter­nasjonale energi­teknologimarkedet. Det er spennende at det allerede er så mange som 1800 bedrifter som har aktivitet innenfor dette området, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør for Energi, ressurser og miljødivisjonen i Forskningsrådet. – Kartleggingen vil være svært nyttig i Forskningsrådets mobiliseringsarbeid.

De 1800 bedriftene er klassifisert innenfor ni områder: Vannkraft, Vind og hav, Bioenergi, Solenergi, Fjernvarme, Distribusjon, Omsetning, Effektivisering og Annet. Halvparten av bedriftene tilhører området Vannkraft. I kartleggingen er det lagt vekt på hva som kjennetegner bedriftene, særlig når det gjelder FoU, men også geografisk fordeling og bedriftsstørrelse. Bedriftsoversikten bygger på data fra flere kilder, bl.a. Energi Norge, Enova, Multiconsult og Forskningsrådets egne databaser. 

Geografisk fordeling

Bedriftene fordeler seg på alle landets fylker med konsentrasjoner rundt de store kunnskaps-sentrene. Vannkraftbedriftene, som i stor grad består av små og mellomstore vannkraft­produsenter, dominerer i de fleste fylkene med unntak av det sentrale Østlandet og Sør-Trøndelag. Ser man bort fra disse, kommer sentrering rundt de store UoH-miljøene tydeligere frem. Denne sentreringen kan også forklares med at en del foretak har hovedkontor i de større byene.

FoU-innsats

Samlet sett har om lag 45 prosent av bedriftene, over 800 stykker, søkt Forskningsrådets aktiviteter og/eller SkatteFUNN, som prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartner en eller flere ganger i årenes løp.

Om lag halvparten av disse, i overkant av 400, har søkt både Forskningsrådets aktiviteter og SkatteFUNN. Nærmere ti prosent av bedriftene, 170 stykker, har søkt EUs 7. rammeprogram og/eller Horisont 2020 en eller flere ganger.