NVE begynner nå utredningsprosessen om hvordan man skal omfordele inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

– Når NVE nå blir bedt om å se på en ny tariffmodell der større deler av nettinntektene blir igjen i regionalnettet, er man et steg nærmer en rettferdig fordeling av kostnadene, sier Tormod Stene, leder for nettariffutvalget i Defo og KS Bedrift.

Av: Redaksjonen i Defo (Distriktenes Energiforening)

– Om inntektene fra produsentene blir igjen i distriktet og ikke henføres sentralnettet og storsamfunnet, er man et steg nærmer en rettferdig fordeling av kostnadene, sier Tormod Stene, leder for Defo og KS Bedrifts nettariffutvalg.

OMFORDELE INNTEKTENE

NVE begynner nå utredningsprosessen om hvordan man skal omfordele inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen. Dette er i henhold til en av anbefalingene i Reiten-rapporten «Et bedre organisert strømnett», der en av konklusjonene var å fjerne regionalnettet som eget nettnivå og innlemme det i distribusjonsnettet.

GRUNNLEGGENDE SYSTEMFEIL

Som Asgeir Aase, konserndirektør i SFE NETT, skrev i sitt leserinnlegg på defo.no før sommeren:

– Det ligger en grunnleggende systemfeil i innretningen av dagens nettariff. Folk i områder med store fornybare naturressurser opplever en stadig økning i nettariff som følge av nye investeringer i nett. Mens folk og næringslivområder som i større grad gjør seg nytte av den nye kraften, ikke opplever samme økning.

KLART FØR JUL

NVEs utredning skal være klar innen 1. desember 2016. i deres utredningsoppdrag står det blant annet at: «NVE bes om å vurdere virkningene for de ulike aktørene av at inntektene fra innmatingstariffen i regionalnettet i stedet beholdes der».

– På tide, sier lederen av Defo og KS Bedrifts nettariffutvalg.

LOKALSAMFUNNET SOM TAR UTGIFTEN

– I dag er det slik at fornybarhetssatsningen i stor grad betales av distriktene, mens inntektene havner et annet sted. Når produsentene gjennom sin fornybarhetssatsningen påfører nettet kostnader, bør også inntektene fra produsentene bli igjen på samme sted. Ellers er det lokalsamfunnet, slik som i dag, som i stor grad tar denne utgiften, sier Stene.

– I Defo heier vi derfor på NVE og OED når tariffen skal sees på med disse øyne. Vi har bedt om det, og nå kommer det. Vi vil følge spent med på arbeidet med utredningen videre, sier Stene.