Det nye fornybarprosjektet til BKK i Øystese, her illustrert med Vossadalsvatnet, medfører ingen synlige tekniske inngrep. (Foto: Svein Ulvund)

1. september er det sluttbefaring for BKKs utbygging i Øystesevassdraget. Prosjektet vil gi 40 GWh fornybar energi uten behov for nye kraftverk, magasin eller kraftledninger.

Kilde: BKK

BKK har søkt om overføring av Vossadalsvatnet til Samnangervassdraget, mens en annen utbygger har søkt om konsesjon for et kraftverk i nedre del av Øystesevassdraget. NVE gikk før jul inn for å gi konsesjon til begge prosjektene, og nå er det Olje- og energidepartementet som skal ta en endelig avgjørelse. Hvert av prosjektene gir rundt 40 GWh ny vannkraft årlig, som til sammen tilsvarer energiforbruket i 4000 husstander.

Forene tur- og kraftinteresser
– Vi tror det er mulig å forene hensynet til natur og friluftsliv med behovet for mer fornybar energi. Populære utfartsområder som Aurlandsdalen og Stølsheimen er også regulert til vannkraft. Vi må forene hensynet til naturvern med klima og andre viktige samfunnsinteresser, og finne løsninger som er best for samfunnet totalt sett, sier Wenche Teigland, konserndirektør Produksjon i BKK.

Med turlaget i spissen mobiliserer naturvernere mot prosjektene. De prøver å tegne et bilde der den vakre naturen blir ødelagt med en utbygging.

– Området har fin natur, og det vil den også være etter vår overføring. All utbygging av energi medfører inngrep i naturen. Vårt ansvar er å gjøre det på en skånsom måte. Jeg er glad for at også NVE vurderer dette til å være et samfunnsnyttig prosjekt med akseptable miljøkonsekvenser, sier Teigland.

Overføringen medfører så godt som ingen synlige tekniske inngrep. Vossadalsvatnet vil ikke bli regulert, vannveien vil ligge i fjell, og eneste synlige installasjoner vil være et lukehus på vestsiden av vannet og dammen ved vannets utløp.

Tredoblet minstevannføring
For å ivareta hensynet til friluftsliv har NVE økt minstevannføringen til 350 liter/sek i tursesongen. Det er en tredobling i forhold til det som lå i konsesjonssøknaden. Det vil i vesentlig grad redusere negative konsekvenser for landskap og friluftsliv, ifølge NVE.

Når Øysteseelva renner ut i Hardangerfjorden, vil vannføringen etter en utbygging være 72 prosent av det den er i dag. Ved utløpet av Fitjadalsvatnet vil det være 70 prosent restvannføring. Det betyr at BKKs overføring har liten innvirkning på Ørredalsfossen og nedre del av Øystesevassdraget, området der det nå er lagt frem en tilleggsutredning fra BioForsk med en del nye funn av mose- og lavarter.