Dette er Bugoye kraftverk i Uganda som blant annet er bygget med finansiell bistand fra Nordfund og i regi av TrønderEnergi. (Foto: TrønderEnergi)

Norfund fulgte ikke Utenriksdepartementets føringer om investeringer i fornybar energi. I fjor brukte fondet under halvparten av det de skulle på vind-, sol- eller vannkraft. Dette viser en gjennomgang gjort av revisjonsselskapet Ernst & Young for UD. – Investeringene må sees over 2 – 3 år, svarer Norfund.

Kilde: Bistandsaktuelt

Mens Stortinget og regjeringen stilte krav om at 50 prosent av tilførte midler for 2015 skulle benyttes til investeringer i fornybar energi, brukte Norfund bare «22 % av årets tildelte midler innen denne sektoren, og i underkant av 14 % av investerte midler totalt i 2015», skriver EY. Tilsammen brukte Norfund 328 millioner kroner på fornybar energi i 2015.

– Norfunds beslutningsprosesser kan ikke styres etter budsjettårene, og våre investeringer innen ren energi må sees over en 2-3 års periode, sier avdelingsleder Ola Nafstad i Norfund til Bistandsaktuelt.

Norfund påpeker at investeringer i fornybar energi i utviklingsland er langvarige prosesser i form av utvikling av partnerskap og prosjekter.

– I slike prosesser kan det inntreffe uventede forhold og hindringer, som gjør det vanskelig eksakt å tidfeste inngåelse av fremtidige investeringsavtaler.  Den lave andelen i 2015 er et utslag av dette, etter et år med meget høye investeringer i 2014, og høye forventede investeringer i 2016, sier Nafstad.

Norfund anslår at over tre-årsperioden 2014-2016 vil investeringene i fornybar energi utgjøre om lag 70 prosent av tilført kapital i perioden.

– Det er godt over måltallet på 50 prosent, sier Norfund. 

I et brev til UD skriver Norfund at de fortiden arbeider med planer for investeringer i fornybar energi i 2016 i størrelsesorden 1750 millioner kroner. De understreker at det er usikkerhet om alle avtalene blir inngått i år.

Begrepsforvirring

Norfund fikk tildelt 1480 millioner kroner i fjor.

Norfund rapporterer om det de kaller «ren energi», mens Utenriksdepartementet (som er eieren av det statlige investeringsselskapet), mener norske bistandsmidler kan investeres i «fornybar energi». Konsulentene fra EY skriver at «det er også uklart hva Norfund legger i begrepet ren energi da de også investerer i selskaper som har olje- og gassfyrte kraftverk i porteføljen.»

«Norfunds rapportering og bruk av begrepene ren og fornybar-energi kan fort fremstå som forvirrende,» skriver EY-konsulentene .

– Vi har notert oss E&Ys merknad om uklarheter i begreper,  og vil påse en klarere fremstilling i framtidig rapportering, sier Nafstad.  

Hjelp til UD

Formålet med rapporten fra revisjonsfirmaet er å gjøre det lettere for UD å vurdere Norfunds virksomhets og årsrapport for fjoråret i forhold til det som er politisk vedtatt.

I hovedsak mener EY at Norfund «følger eiers føringer for virksomheten og gjennomfører mål og strategi som vedtatt».  De mener at Norfund kan vise til «relativt sett god avkastning», men påpeker at «en stor del av rapportert avkastning er imidlertid urealisert, noe som gjør at det er knyttet stor usikkerhet til rapportert avkastning…»

EY synes at det er for komplisert å følge fondets utvikling over tid. De mener Norfund kunne tjent på å ha en mer pedagogisk framstilling «spesielt med tanke på å vise sammenhengen mellom rapporterte avkastningstall og regnskapsmessig resultat».

Fulgte føringene

I løpet av 2015 ble UDs føringer for hvor det skal investeres i all hovedsak fulgt:

  • 85 prosent av Norfunds investeringene ble gjort i land sør for Sahara, noe som bidro til en økning i porteføljeandelen fra 47 prosent til 53 prosent.
  • 38 prosent av nye investeringer i 2015 ble gjort i de minst utviklende landene , noe som økte totalporteføljen til 29 prosent.

Landbruksinvesteringer utgjorde i 2015 i underkant av 14 prosent av nye investeringer. Dette er en opptrapping i tråd med UDs føringer.

Rapporten mener Norfund kan vise utviklingseffekten av investeringene, men tror at flere av måltallene påvirkes i svært stor grad av forhold som ikke er knyttet til Norfund. De mener det er problematisk å vurdere virkningen av de norske pengene når Norfund i rapporter totaltall for selskapene om både sysselsetning og innbetalt skatt. I mange av selskapene har Norfund kun en liten eierandel.

35 prosent av investeringene i total portefølje er gjort gjennom oversjøiske finanssentra, opp fra 30 prosent i 2014. Alle disse sentrene har skatteavtale med Norge, skriver EY.