Kraftforsyning, blant annet med økende investeringer i nett, kraftproduksjon og AMS, bidrar til å dempe effekten av svikten i olje- og gassmarkedet. Bildet viser vannkraftanlegget til Akershus Energi på Rånåsfoss. (Foto: Akershus Energi)

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning er noe lavere for både 2016 og 2017 sammenlignet med anslagene gitt i forrige kvartal.

Kilde: SSB

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås samlede investeringer innenfor olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 til 213,7 milliarder kroner målt i løpende verdi. Estimatet er 12,3 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Denne nedgangen drives av et kraftig fall på 17,5 prosent innenfor olje og gassvirksomheten. Fallet i 2016 dempes av økte investeringer innen både industri og kraftforsyning.

For 2017 anslås de samlede investeringene nå til 197,6 milliarder kroner. Dette er 14,5 prosent mindre enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i 3. kvartal 2015. Nedgangen i 2017 drives av at det antydes et fall innenfor olje- og gassvirksomhet og industri. Reduksjonen i de samlede investeringer i 2017 dempes noe av at det varsles økte investeringer innenfor kraftforsyning.

I kraftforsyning fortsetter veksten i 2016 og 2017

Nye tall for 2016 viser at samlede investeringer i kraftforsyning er anslått til 27,2 milliarder kroner, 12,7 prosent over tilsvarende anslag for 2015. Utsikter til betydelige investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet er hovedårsaken til denne veksten. Økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS).

Foreløpige anslag for 2017 antyder at veksten innenfor kraftforsyning vil tilta til neste år. Anslaget for 2017 ligger 17,5 prosent over tilsvarende tall for 2016. Mer investeringer innenfor produksjon av elektrisitet, samt videre vekst i overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer oppgangen. Innenfor produksjon av elektrisitet kan veksten blant annet knyttes til utbygging av vindkraft. Anslagene for 2017 for kraftforsyning ligger nå an til å bli om lag dobbelt så høye som for industrien samlet sett.