Landstrøm til skip er positivt, både sett i klima- og økonomisk perspektiv. Dette fremgår klart av en studie gjennomført i samarbeid mellom Bellona, Siemens, Nelfo og Elektroforeningen.

Siemens har i samarbeid med Bellona, Elektroforeningen og Nelfo gjennomført en mulighetsstudie for landstrøm i norske havner.

Kilde: Siemens

Studien viser at landstrøm vil redusere utslippene av NOx tilsvarende utslipp fra 58 prosent av den norske personbilparken. Dette vil koste om lag 1, 5 milliarder norske kroner på landsiden (pluss anleggsbidrag knyttet til forsterkning av nettet). I tillegg viser studien at investeringen for både gods- og cruiseskip kan hentes inn gjennom store besparelser på redusert drivstofforbruk, servicekostnader og NOx-avgifter.

Denne studien tar utgangspunkt i utfordringene knyttet til klimagasser og lokale utslipp, analyserer mulighetene for landstrøm og skisserer et kostnadsbilde og finansiering av anlegg på land, samt løsninger på skipene. Vi har sett på løsninger for henholdsvis godstrafikk og cruisetrafikk i Norge.

I tillegg viser studien til beregninger som angir potensielle arbeidsplasser og kompetanseøkning som kan komme kystsamfunnene til gode.

Kort oppsummert setter studien fokus på at skipsfarten langs kysten står for store utslipp av klimagasser og partikler i norske havner. Dette skjer fordi skipene i dag må ha motorene i gang på et belastende turtall mens de laster, losser eller setter av cruisepassasjerer. For å ta et eksempel slipper et stort cruiseskip som ligger til havn i åtte timer ut like mye NOx som 10 000 personbiler som kjører Oslo-Trondheim. Konsekvensene er enorme utslipp av uønskede partikler og miljøgifter som skaper ubehag og helseskader lokalt. I tillegg utsettes skipsmotorene for unødig slitasje som gir unødvendig høye servicekostnader. Alt dette kan unngås dersom skipene forsynes med strøm fra land.

Med andre ord er landstrøm, i følge studien, en smart løsning både for økonomi og miljø.