Nå har OED bestemt at det ikke blir vindkraftutbygging i naturvakre Birkenes i Aust-Agder. (Illustrasjonsfoto: Birkenes kommune)

I 2014 ga NVE konsesjon til E.ON Wind til å bygge Storehei vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Birkenes kommune i Aust-Agder. Konsesjonen til Storehei omfattet inntil 80 MW installert effekt tilsvarende en årlig produksjon på rundt 260 GWh. Konsesjonsvedtaket ble påklaget til NVE. I tillegg fremmet Birkenes kommune innsigelse til prosjektet.

Kilde: OED

Olje- og energidepartementet har gitt klagerne medhold med den følge at det ikke gis konsesjon til Storehei vindkraftverk.

– Sett i lys av de betydelige skader og ulemper utbyggingen kan medføre, særlig for naturmangfold, og de lokalpolitiske avveiingene av konsekvensene av vindkraftutbyggingen, overstiger ikke fordelene ved utbygging av Storehei vindkraftverk de skader og ulemper tiltaket kan medføre. Jeg finner derfor at grunnlaget for å gi konsesjon ikke er oppfylt for dette vindkraftverket, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

I sin samlede vurdering har departementet særlig vektlagt at vindkraftverket kan ha betydelig negativ påvirkning på fugl. Også landskap og friluftsliv vil bli påvirket negativt. Departementet finner at det kan stilles rimelig tvil om kravet til tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å registrere naturtyper og vegetasjon i dette prosjektområdet er oppfylt. Etablering av vindkraftverket kan derfor komme i konflikt med forvaltningsmål for enkelte naturtyper og arter.

Departementet har tatt med i sin vurdering at Birkenes kommune er negativ til etablering av vindkraftverket.