Brekke kraftstasjon. Arkivfoto.

Høy produksjon innenfor forretningsområdene vannkraft og varme, samt vellykket prosjektutvikling innenfor vindkraft, bidro til et positivt resultat på 26,5 millioner kroner for Østfold Energi i et 2016-halvår preget av lave kraftpriser.

Kilde: Østfold Energi

Østfold Energis vannkraftverk produserte 1 290 GWh i første halvår, en økning på 162 GWh sammenlignet med fjoråret. Innenfor fjernvarme økte produksjonen med 13,5 %. Høy produksjon bidrar positivt til halvårsresultatet og kompenserer delvis for lave priser.

Selskapets samlede driftskostnader eksklusive verdiendringer, avskrivninger og kraftkjøp ble redusert med 5,3 % i forhold til samme periode i fjor.

Zephyr AS, hvor Østfold Energi eier 50 %, solgte i juni Tellenes vindpark til kapitalforvaltningsselskapet BlackRock. Østfold Energis andel av Zephyrs halvårsresultat er bokført til 55 millioner kroner. Beslutningen om nedleggelse av Rygge Sivile Lufthavn (RSL) medførte at selskapet i første halvår har nedskrevet verdien av lån og aksjer i RSL med til sammen 56 millioner kroner.

– Halvårsresultatet preges av lave kraftpriser, god produksjon og engangshendelser som i stor grad utligner hverandre resultatmessig. God drift av kraftverkene bidrar til et lite overskudd i første halvår, forteller administrerende direktør Oddmund Kroken i Østfold Energi.

Fortsatt et krevende marked

Gjennomsnittlig spotpris i Vest-Norge (NO 5), der de fleste av selskapets kraftverk er lokalisert, ble 212 kr/MWh i første halvår, mot 204 kr/MWh i samme periode i fjor. Oppnådd salgspris endte på 229 kr/MWh, en nedgang mot fjorårets 242 kr/MWh. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere priser på selskapets sikringskontrakter.

Østfold Energi forventer lave kraftpriser frem mot 2020, noe som vil fortsette å prege selskapets lønnsomhet i denne perioden.

– Som ren kraftprodusent er vi naturlig nok sterkt påvirket av kraftprisen og vi forbereder oss på en relativt lang periode med lave priser. For å bedre selskapets lønnsomhet, gjennomfører vi et resultatforbedringsprogram hvor målet blant annet er å redusere påvirkbare kostnader, sier Oddmund Kroken.

Nøkterne investeringsplaner

Østfold Energi har i perioden gjennomført investeringer for 41 millioner kroner i egne og tilknyttede selskap.

– I juni 2016 ble Nivla kraftverk i Lærdal kommune ferdigstilt og satt i drift, og er nå en del av vår vannkraftportefølje. Fremtidige investeringer vil være knyttet til drifts- og vedlikeholdsinvesteringer av eksisterende anlegg, avslutter Kroken.