Danmark og Tyskland har inngått en avtale om å samarbeide om støtte til solenergiproduksjon. (Illustrasjonsfoto: Akershus Energi)

Danmark og Tyskland har inngått en avtale om å samarbeide om støtte til solenergiproduksjon. Avtalen er en av de første om grensekryssende støtte til fornybar energi, bortsett fra det svensk-norske samarbeidet om elsertifikater.

Kilde: Energi Norge

EU-kommisjonen har gjennom retningslinjene for statsstøtte til energi stilt krav om en gradvis åpning av nasjonale støttesystemer for andre lands deltakelse. Bakgrunnen er et ønske om økt konkurranse i det indre markedet og bedre utnyttelse av fornybarressursene i Europa, uavhengig av nasjonale grenser.

Kan få flere slike samarbeid

Hittil har det svensk-norske samarbeidet om elsertifikater vært et av de få eksemplene på slikt samarbeid, men med den nye avtalen mellom Danmark og Tyskland ser vi nå nye politiske grep også andre steder. UK og Irland har hatt kontakt om en slik avtale, og det pågår forhandlinger mellom Tyskland og Luxembourg.

–Energi Norge er primært opptatt av at støtte til moden fornybar teknologi avvikles i Europa så langt det er mulig etter 2020, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Knut Kroepelien.

Forstyrrer prisdannelsen

Energi Norge mener støtten forstyrrer prisdannelsen i markedet og undergraver CO2-prisen i kvotesystemet ETS.

– Dette reduserer ikke bare verdiene av vannkraften, men gjør omstillingen til et lavutslippssamfunn vanskeligere. Når det først etableres støttesystemer er det imidlertid viktig å sikre økt samarbeid på tvers av landegrenser for å få frem de mest kostnadseffektive fornybarløsningene. Samtidig må økt samarbeid gjenspeiles i økt tilgang til mellomlandsforbindelser slik at den fornybare kraften kommer i bruk, sier Kroepelien.

Viktige erfaringer

Gjennom behandlingen av Energimeldingen har det blitt avklart at produksjonsanlegg som kommer i drift etter 2021 ikke får støtte gjennom sertifikatsystemet. Sverige har på sin side vedtatt å forlenge ordningen. Erfaringene fra Danmark og Tyskland vil blir viktige for utformingen av et nytt fornybardirektiv og nye retningslinjer for statsstøtte etter 2020. Forslag fra Kommisjonen ventes rundt nyttår og vil tidligst kunne vedtas i 2018, etter forslaget gir rammene for medlemslandenes nasjonale initiativer.