I et svakt første halvår er ferdigstillelse av oppgradering av Matre Haugsdal kraftverk et lyspunkt for BKK. (Foto: BKK)

BKK produserte 3,9 TWh vannkraft i første halvår 2016. Det er omtrent på nivå med året før. Kraftprisen hadde en positiv utvikling de siste månedene, og prisen utviklet seg betydelig bedre gjennom 2. kvartal målt mot samme periode året før.

Kilde: BKK

– Økt produksjonsverdi av vannkraft bidrar positivt til driftsresultatet 2. kvartal. Driftsresultatet for 2. kvartal er 285 millioner kroner, mot 240 millioner kroner i samme periode i fjor, sier konsernsjef Jannicke Hilland. 

Lavere produksjonsverdi i 1. kvartal og redusert inntektsbidrag fra kraft- og valutakontrakter fører imidlertid til at BKKs konsernresultat for årets seks første måneder er 416 millioner kroner, som er 58 millioner kroner lavere enn første halvår 2015.

Fra 01.07. 2016 er nettleien økt, og inntektene fra kraftoverføring vil øke fremover. I første halvår var inntekter fra kraftoverføring 649 mill. kroner (691 mill. kroner i 2015). Reduksjonen skyldes lavere inntekstbidrag fra nettleie sammenlignet med fjoråret som følge av økt forbruksavgift.

For perioden fremover legger en alvorlig nettfeil som oppstod hos Statnett 20. juni store begrensinger i overføringskapasiteten i Sør-Norge og mellom Norge og Sverige. Feilen er av Statnett forventet reparert innen 15. oktober. Inntil da gir det lavere kraftpris i Sør-Norge enn resten av Norden.

– Produsenter i NO5 og BKK rammes hardt. Den begrensede overføringskapasiteten medfører redusert pris på vår produksjon på om lag 2-4 øre/kWh i perioden. Redusert kapasitet i nettet frem til 15. oktober vil medføre rundt 60 millioner kroner i tapte kraftinntekter for BKK. Dersom det blir store tilsig og produksjonspress i perioden kan konsekvensen for kraftprisutviklingen bli enda større i løpet av høsten, sier Hilland.

Utsikter fremover

Ny kraftledning Mongstad-Kollsnes på 300/420 kV er i avslutningsfasen og spenningssettes senest 4.kvartal 2016.

Oppgradering av Matre Haugsdal kraftverk som ble påbegynt i 2013 er ferdigstilt og anlegget er i prøvedrift. Kraftverket settes i normal drift i 3.kvartal 2016 med en økning i årlig produksjon på 72 GWh til 612 GWh, og en nær doblet installert effekt til 180 MW.

Det er gjort en omstrukturering innenfor telekomvirksomheten, slik at videre satsing innenfor privatmarkedet heretter vil skje gjennom selskapet Bergen Fiber AS. Omstruktureringen innebærer en videreutvikling av samarbeidet mellom BKK og Lyse, og Bergen Fiber er et felleskontrollert selskap hvor BKK eier 62,7 prosent av aksjene og Lyse de resterende.

Virksomheten består av leveranse av fibertilknytning og innholdstjenester til privatkunder.

BKK arbeider målrettet med kostnadsforbedringer for å møte endringer i selskapets markeder og rammebetingelser. Det etablerte forbedringsprogrammet BKK 2020 har som formål å legge til rette for effektivisering og økt lønnsomhet. Det er målsatt at programmet skal bidra til resultateffekter før skatt på 350 millioner kroner årlig innen 2020.

BKKs inntjening er i stor grad basert på vannkraftproduksjon. Usikkerheten som er knyttet til produksjonsvolum og kraftpris medfører risiko for svingninger i BKKs økonomiske resultat. 

Valutaforhold mellom euro og norske kroner og utvikling i nedbør og tilsig i Norge, er sammen med lave brenselspriser og høyt kraftoverskudd vesentlige faktorer som er avgjørende for BKKs inntjening.

Resultat pr. 2. kvartal 2016

Nøkkeltall BKK-konsernet

2. kvartal 2016

2. kvartal 2015

Omsetning (mill. kroner)

2 040

2 118

Driftsresultat (mill. kroner)

678

744

Resultat før skatt (mill. kroner)

692

781

Resultat etter skatt (mill. kroner)

416

474

 

 

 

Områdepris (euro/MWh)

22,5

23,6

Vannkraftproduksjon (GWh)

3 887

3 988

Levert energi i BKKs nettområde (GWh)

4 994

4 593

 BKK er Vestlandets drivkraft innen utviklingen av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. BKK-konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenørtjenester. BKK tilbyr dessuten telekomtjenester, fjernvarme og fellesmåling av energi.