Til tross for et arbeidsmiljø med betydelig potensial for ulykker bidrar en god HMS-innsats til et stadig mindre omfang. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Fall er den typen arbeidsulykke som oftest blir rapportert til NAV, fulgt av det å bli truffet av én eller flere gjenstander. Av 24 000 arbeidsulykker i 2015 medførte 45 prosent fravær på fire dager eller mer. 40 arbeidsulykker hadde dødelig utfall.

Kilde: SSB

Nytt i årets publisering er tall som viser arbeidsulykker fordelt på ulykkestype, og at absolutte tall frigis sammen med forholdstall for ulykker per 1 000 ansatte. Grunnlaget for tallene er arbeidsulykker som er rapportert til NAV i 2015. Dødsulykker publiseres som ved forrige publisering og baserer seg på tall fra tilsynsmyndighetene i arbeidslivet, det vil si Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. 

Utsatt for vold i helsevesen og undervisning

«Fall» er den typen arbeidsulykke som oftest rapporteres. Deretter kommer ‘støt/treff av gjenstand’, etterfulgt av det å bli ‘stukket av skarp gjenstand’. Dette gjelder når en ser bort fra kategorien ‘annet’, samt de tilfellene hvor ulykkestypen er ukjent, som til sammen utgjør 40 prosent av ulykkene. 

I næringsgruppen helse- og sosialtjenester, som blant annet dekker spesialisthelsetjenester som psykisk helsevern og kommunale helse- og omsorgstjenester, er bildet et litt annet. ‘Fall’ rapporteres oftest, men nesten like ofte blir det rapportert om ‘påført voldsskade’. 70 prosent av ‘påført voldsskade’ i rapporteringsåret 2015 kom fra denne næringsgruppen. 

I undervisning er det også ‘fall’ som rapporteres hyppigst, men også her utgjør ‘påført voldsskade’ en betydelig andel av ulykkene. Av samtlige rapporterte voldsskader sto undervisning for 16 prosent i 2015. 

I industri var det ‘treff av gjenstand’ som oftest ble rapportert, mens om lag like mange rapporterte å ha falt eller blitt stukket av skarp gjenstand. 

Elektrisitet, vann og renovasjon rapporterer flest ulykker per 1 000 ansatte

I 2015 var det fem næringsgrupper som per 1 000 ansatte hadde mer enn 5,5 arbeidsulykker som ga fravær på fire dager eller mer, såkalt langvarig fravær:

  • elektrisitet, vann og renovasjon
  • jordbruk, skogbruk og fiske
  • transport og lagring
  • bygge- og anleggsvirksomhet
  • industri 

For alle næringer sett under ett ble det rapportert 3,9 ulykker som ga langvarig fravær per 1 000 ansatte i 2015.

Elektrisitet, vann og renovasjon rapporterte også om flest arbeidsulykker som ga fravær på inntil tre dager: 8,6 ulykker per 1 000 ansatte. Også tre andre næringer hadde 7 eller flere ulykker per 1 000 ansatte, som ga kortvarig fravær:

  • undervisning
  • helse- og sosialtjenester
  • industri 

Tallet for alle næringer sett under ett var 5 ulykker per 1 000 ansatte. 

40 arbeidsulykker med dødelig utfall

Med 40 dødsulykker representerer tilsynsmyndighetenes 2015-rapportering det laveste tallet for perioden tilbake til år 2000. I 2006 ble det rapportert 42 dødsulykker, og 47 i 2012. Felles for disse årene er at det ble rapportert relativt færre dødsulykker under både Arbeidstilsynets og Sjøfartsdirektoratets tilsynsområder. Bare et fåtall dødsulykker faller inn under tilsynsområdene til Luftfartstilsynet eller Petroleumstilsynet. 

Av dem som omkom på jobb i 2015, var 38 menn og 2 kvinner. Den store forskjellen i dødsulykker mellom menn og kvinner er som i tidligere årganger, og ulikheten kan sees i sammenheng med kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet. I næringer som jordbruk, skogbruk og fiske, bygg og anlegg samt industri er det overvekt av menn. Dødsulykker forekommer relativt oftere i disse næringene enn i næringer hvor kvinneandelen er større. 

Uendret kjønns- og aldersfordeling

Av rapporterte arbeidsulykker i 2015 sto menn for om lag 57 prosent og kvinner for 43 prosent. Det er så å si ingen endring fra 2014. Fordelingen mellom aldersgruppene er også tilnærmet uendret mellom de to årene.