Et inntrykk fra Byafossen kraftstasjon etter at investeringen i det nye anlegget er gjennomført. (Illustrasjon: NTE)

NTE skal investere omlag 130 millioner kroner i ny kraftstasjon i Byafossen i Steinkjer. Den nye stasjonen er en del av NTEs grønne vekst og gir fornybar energi til rundt 2 000 husstander.

Kilde: NTE

– Overgangen til fornybarsamfunnet krever økt produksjon av rein og fornybar energi. Ny kraftstasjon i Byafossen er ett av våre bidrag, sier konsernsjef Christian Stav. – Det er ekstra gledelig at vi kan gjøre dette samtidig som vi forbedrer forholdene for laksen i elva, forskjønner området og får et utstillingsvindu for produksjon av fornybar energi, sier Stav.

Kraftstasjonen som nå skal bygges, erstatter den gamle fra 1936. Det nye anlegget er planlagt å stå ferdig sommeren 2018 og får en årsproduksjon på 34 GWh. NTE bygde ny dam i Byafossen i 2015.

NTE har for de kommende årene flere vannkraftprosjekter som øker konsernets produksjon av grønn energi. I tillegg til ny stasjon i Byafossen, bygger NTE nå kraftstasjon i Storåselva i Snåsa og har dessuten planer for betydelige investeringer og økt produksjon i Namsenvassdraget.

Byaelva er en del av et nasjonalt laksevassdrag. NTE har derfor i planleggingen av det nye anlegget, lagt særlig vekt på å møte de miljøutfordringer et laksevassdrag representerer. Ut fra miljø- og landskapsplanen som er utarbeidet, skal de planlagte tiltakene bedre forholdene både for laksen, allmenne interesser og for kraftprodusenten. Dette gjøres blant annet ved at elvebunnen sikres mot erosjon, samtidig som gyte- og oppvekstforholdene for fisken sikres.

NTE overtok driften av kraftstasjonen i Byafossen og Sundfossen gjennom avtale med By Brug AS i 2007.