Den nye 420 kV kraftledningen går fra Steinsland kraftverk i Modalen kommune (bildet) til Mongstad i Lindås kommune. (Foto: BKK)

Bygging av den nye 420 kV kraftledningen fra Mongstad til Kollsnes er i sluttfasen og skal etter planen spenningssettes ved årsskiftet.

Kilde: BKK

Nå er detaljplanlegging av siste etappe fra Modalen til Mongstad i gang. Målet er å sette hele anlegget i drift i løpet av 2019.

Ved utgangen av året vil første del av BKK Netts største utbyggingsprosjekt, ny 420 kV kraftledning fra Mongstad til Kollsnes stå ferdig. Nå pågår detaljprosjektering av kraftledningen som skal bygges fra Steinsland i Modalen til Mongstad. Når den er ferdig er strømforsyningen inn til Bergensregionen sikret.
Det har gått noen år siden BKK Nett sendte melding om tiltakt til NVE i 2008. Konsesjon for bygging og drift av kraftledningen kom fra Kongen i Statsråd 19. juni 2015. Nå arbeides det med tekniske avklaringer i samarbeid med Statnett, som skal overta anlegget når det er spenningsatt.

– Det er etablert delprosjekter for linje, kabel, stasjoner og areal med teknisk støtte i alle gruppene. Vi har en god dialog med Statnett i planleggingen, og utover høsten vil vi ha informasjonsmøter for kommuner, grunneiere, næringsliv og andre interesserte og berørte, forteller prosjektleder Christian Moe.

Arkeologer på jakt etter fredete kulturminner
Mens andre tok sommerferie, har arkeologer fra Hordaland fylkeskommune undersøkt deler av traseen fra Modalen til Mongstad på jakt etter automatisk fredete kulturminner.

Kulturminneloven krever at det skal foregå en arkeologisk registrering langs traseen, før tiltak kan igangsettes i marken. Formålet er å se etter konkrete spor etter menneskes liv og virke, eller steder der det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Kulturminner kan for eksempel være hus, gravhauger, tufter, båter og veier. Dette kan være fra tidligere tider eller fra vår egen tid. De aller fleste av de automatisk fredete kulturminnene er av ulike årsaker enda ikke registrert. Mest vanlig er at de ligger under dagens markoverflate eller er så overgrodd at de ikke lenger er synlige. Det kan også skyldes at det aldri har vært lett etter kulturminner i disse områdene.

– Vi har ikke gjort nevneverdige funn i de områdene vi har undersøkt. Vi var spente på om vi fant noe i Stølsheimen, for der har det ikke vært gjort undersøkelser tidligere, forteller Robert Stormark, feltleder for arkeologene ved Hordaland fylkeskommune. Han er takknemlig for at BKK har lånt ut både hytte og båt til de tre arkeologene. I slutten av september vil arkeologer fra Sogn og Fjordane fylkeskommune gjøre sine undersøkelser i den delen av traseen som ligger i Gulen i Sogn.

Videre aktiviteter
I sommer ble også stikking av masteplassene for den nye luftledningen påbegynt. Nå er det meste av stikkingen i lavlandet fullført, mens det meste av arbeidet i Stølsheimen gjenstår. Det er landmålere fra Jøsok Prosjekt som står for stikkingen.

BKK Nett skal prosjektere og inngå kontrakter, og står som eier frem til anlegget er i drift. BKK EnoTek har en sentral rolle i prosjektledelsen, og er blant annet delprosjektleder for Kabel og Stasjoner.

Det er planlagt byggestart i 2017, med mål om at anlegget settes i drift i 2019.

Fakta: Hva skal bygges?
•Bygge koblingsanlegg på Steinsland.
•Bygge ny 56 km lang luftledning.
•Bygge ny transformatorstasjon i Haugsvær (Masfjorden).
•Legge 7 km sjøkabel fra Iledalsvågen (Gulen) til Mongstad (Lindås).
•Bygge to landtak for sjøkabel.
•Legge om 132 kV luftledning fra Matre kraftverk til Haugsvær, med kabel gjennom Matre.
•Rive 132 kV ledning Frøyset – Matre.