Sammen med boligbyggelag og en eiendomsutvikler skal TrønderEnergi konseptutrede utvikling av bydelen Overvik på Ranheim i Trondheim. (Foto: Overvik Utvikling)

TrønderEnergi har fått tilsagn om midler fra Enova/Energifondet i programmet Konseptutredning for innovative energiløsninger i bygg for å studere energiløsninger for framtidens bydeler.

Kilde: TrønderEnergi

Konkret skal Overvik-området på Ranheim i Trondheim kommune konseptutredes for å se hvordan tradisjonelle energiløsninger kan samspille med solkraft, samt hvordan smarthusteknologi og andre moderne teknologiske løsninger kan brukes for å forenkle beboernes hverdag.

Prosjektet skal gjennomføres sammen med Overvik Utvikling og Boligbyggelaget TOBB.

Overvik Utvikling står ansvarlig for utviklingen av området som har visjonen «Landlig byliv». I planprogrammet går det fram at målet er at all framtidig persontrafikk skal skje med miljøvennlig transport. I planen foreslås dette ivaretatt ved at hovedgata gjennom bydelen skal utformes som en miljøgate som er egnet for kollektivtrafikk og gående/ syklende trafikanter. Det legges til rette for gode forbindelser internt i området og til øvrige målpunkter inn mot byen, nærliggende bydeler, fjorden og marka. Det er planlagt variert tilbud for rekreasjon, idrettsmuligheter, møtesteder, offentlig tjenestetilbud og lokalsenter med butikker, torg/bydelspark og tilknytting til skole, som er planlagt inntil området i sør.  

Planen tilrettelegger for utbygging av 2 400 nye boliger innenfor området, to nye åtte avdelings barnehager, to nye ballbaner, nærmiljøanlegg og fellesområder. Handel er forutsatt plassert i et lokalsenter. Barneskole på tomt som grenser opp mot planområdet i sør er under planlegging, parallelt med områdeplanarbeidet. Deler av Chamonix reguleres til offentlig friområde, og øvrige deler til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med hensynssone for friluftsliv.

«Dette er en av de største utbyggingene som står foran oss på østsiden av byen og den som vil bli utviklet først», sier administrerende direktør Torbjørn Sotberg i Boligbyggelaget TOBB.

TrønderEnergi sitt ansvar i konseptutredningen er en studie i fornybare energiløsninger hvor solkraft samspiller med tradisjonelle energiløsninger, i tillegg til smarthusteknologi som kan forenkle hverdagen og bidra til energireduksjon for beboerne. Prosjektet vil studere el-bil-løsninger med moderne ladeløsninger og bestillings- og betalingsløsninger som legger til rette for delingsøkonomi i bilhold. Nye tjenestekonsepter utfordrer dagens løsninger, så en analyse av hvordan nye forretningsmodeller, mobile løsninger og bruk av sosiale media kan understøtte nye konsepter hører også hjemme i prosjektet.