Sammen med boligbyggelag og en eiendomsutvikler skal TrønderEnergi konseptutrede utvikling av bydelen Overvik på Ranheim i Trondheim. (Foto: Overvik Utvikling)

Energiløsninger for framtidens bydeler

TrønderEnergi har fått tilsagn om midler fra Enova/Energifondet i programmet Konseptutredning for innovative energiløsninger i bygg for å studere energiløsninger for framtidens bydeler.
Torsdag, 15 september, 2016 - 09:24

Kilde: TrønderEnergi

Konkret skal Overvik-området på Ranheim i Trondheim kommune konseptutredes for å se hvordan tradisjonelle energiløsninger kan samspille med solkraft, samt hvordan smarthusteknologi og andre moderne teknologiske løsninger kan brukes for å forenkle beboernes hverdag.

Prosjektet skal gjennomføres sammen med Overvik Utvikling og Boligbyggelaget TOBB.

Overvik Utvikling står ansvarlig for utviklingen av området som har visjonen “Landlig byliv”. I planprogrammet går det fram at målet er at all framtidig persontrafikk skal skje med miljøvennlig transport. I planen foreslås dette ivaretatt ved at hovedgata gjennom bydelen skal utformes som en miljøgate som er egnet for kollektivtrafikk og gående/ syklende trafikanter. Det legges til rette for gode forbindelser internt i området og til øvrige målpunkter inn mot byen, nærliggende bydeler, fjorden og marka. Det er planlagt variert tilbud for rekreasjon, idrettsmuligheter, møtesteder, offentlig tjenestetilbud og lokalsenter med butikker, torg/bydelspark og tilknytting til skole, som er planlagt inntil området i sør.  

Planen tilrettelegger for utbygging av 2 400 nye boliger innenfor området, to nye åtte avdelings barnehager, to nye ballbaner, nærmiljøanlegg og fellesområder. Handel er forutsatt plassert i et lokalsenter. Barneskole på tomt som grenser opp mot planområdet i sør er under planlegging, parallelt med områdeplanarbeidet. Deler av Chamonix reguleres til offentlig friområde, og øvrige deler til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med hensynssone for friluftsliv.

“Dette er en av de største utbyggingene som står foran oss på østsiden av byen og den som vil bli utviklet først”, sier administrerende direktør Torbjørn Sotberg i Boligbyggelaget TOBB.

TrønderEnergi sitt ansvar i konseptutredningen er en studie i fornybare energiløsninger hvor solkraft samspiller med tradisjonelle energiløsninger, i tillegg til smarthusteknologi som kan forenkle hverdagen og bidra til energireduksjon for beboerne. Prosjektet vil studere el-bil-løsninger med moderne ladeløsninger og bestillings- og betalingsløsninger som legger til rette for delingsøkonomi i bilhold. Nye tjenestekonsepter utfordrer dagens løsninger, så en analyse av hvordan nye forretningsmodeller, mobile løsninger og bruk av sosiale media kan understøtte nye konsepter hører også hjemme i prosjektet.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.
Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.