Statkraft har skrinlagt planene om å bygge et nytt Nore kraftverk. I stedet blir Nore 1, som sto ferdig i 1928, rehabilitert. Et forprosjekt er alt satt i gang med sikte på å bytte ut til sammen 15.000 meter gamle og farlige kabler. (Foto: Statkraft)

Ved et tilsyn på Nore 1 kraftverk i Buskerud i fjor høst avdekket DSB alvorlig svikt på de nær 90 år gamle 12 kV-kablene, blant annet store lekkasjer av PCB-holdig olje. Statkraft har nå gitt beskjed om at kraftverket skal rehabiliteres fremfor å bygge nytt. Det betyr at de farlige kablene vil bli byttet ut.

I et brevet til DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, datert 4. juli, opplyser Statkraft at det er startet et forprosjekt for å definere teknisk løsning og detaljplanlegging av et nytt 12 kV-anlegg i Nore 1 kraftverk. Forprosjektet vil pågå ut året.

–Vi er tilfreds med at Statkraft har besluttet å gjøre noe med de svært alvorlige forholdene som er avdekket gjennom vårt tilsynsbesøk i september i fjor. Vi vil nå be selskapet om en fremdriftsplan for utskiftingen av de farlige kablene, sier regionsjef Arild Hammer i DSB Region Øst til nettavisen energibransjen.no.

Legger press på Statkraft

Vi kommer til fortsatt å legge press på Statkraft for at dette avviket skal bli lukket snarest mulig, sier Hammer. Han viser til at de gamle kablene på Nore 1 kraftverk har så dårlig isolasjonsevne at de kan kortslutte og eksplodere når som helst. Det vil i så fall bety at store områder kan bli uten strøm, og i verste fall at menneskeliv går tapt. Ved en brann i kabelanlegget vil det oppstå giftige gasser, dessuten kan PCB-holdige olje renne ut i vassdraget og forurense omgivelsene.

Det er snart gått ett år siden Statkraft mottok den skremmende rapporten fra tilsynet. – Vi kan ikke la dette dra ut, kablene må skiftes ut så raskt det er praktisk mulig, påpeker Hammer, som ser for seg at en slik utskifting bør skje i 2017. Han mener at beslutningen om å rehabilitere kraftverket fremfor å bygge nytt, gjør saken enklere for alle parter. – Vi hadde ikke kunnet vente med utskifting av kablene til et nytt kraftverk sto ferdig, sier han.

Store lekkasjer

Det var senioringeniør Kjetil Ofte fra DSB Region Øst som gjennomførte tilsynet i Nore 1 kraftverk 24. september i fjor. I mars-utgaven av fagbladet Energiteknikk ga Ofte denne beskrivelsen av det som ble avdekket:

– Lekkasjene av PBC-holdig olje var påtagelig, kablene var tydelig preget av «slitasje» etter alle disse årene. Dersom elektronene får vandre gjennom det reduserte isolasjonslaget i en av kablene, blir det elektrisk overslag og lysbue. Da tar oljen fyr, og det oppstår giftige gasser. Ettersom kablene ligger tett inntil hverandre uten brannskiller, vil brannen spre seg til de andre kablene, og det kan oppstå en dominoeffekt. Kortslutningsytelsen vil da mest sannsynlig bli så sterk at vernet kan svikte, og vi får vi en eksplosjon i kabelanlegget. Det kan skje når som helst, med alvorlige konsekvenser, sier Ofte.

Høyeste sannsynlighetsgrad

I reportasjen kom det frem at Statkraft Energi fikk frist til 15. desember i fjor med å melde tilbake om hvordan avviket skal følges opp og angi når det vil være lukket. Det ble gjort i et brev til DSB datert 21. januar i år, undertegnet faglig ansvarlig Frode Karlsen i Statkraft Energi AS Noreverkene. Her legger selskapet seg flat for de kritiske merknadene DSB er kommet med i tilsynsrapporten.

Det blir vist til at det er gjennomført en risikovurdering av kablene, som konkluderer med at det er «svært sannsynlig» at det kan skje elektrisk overslag som følge av redusert isolasjonsfasthet. Det er også anført som høyeste sannsynlighetsgrad (5) at det kan skje store lekkasjer av PCB-holdig olje med fare for forurensing av vassdrag.

Ny vurdering av risiko

Statkraft har gått tilbake på at det skal være nevneverdig fare for at oljen kan lekke ut, dette på bakgrunn av risikovurderinger som er gjort i den senere tid. DSB har bedt om en nærmere redegjørelse av bakgrunnen for at Statkraft nå vurderer risikoen for å være vesentlig lavere.  

Videre er Miljødirektoratet kontaktet for kommentar. Direktoratet påpeker at PCB er en av de farligste miljøgiftene som fortsatt er å finne i miljøet, mange år etter at stoffet er forbudt. Men det er lov å bruke PCB i kabler. Virksomheter som har slike kabler i bruk, må imidlertid kunne dokumentere at det ikke er fare for lekkasje med mulighet for forurensning av miljøet. Det betyr at det må gjøres en grundig risikovurdering med fokus på hvilke miljøfaglige vurderinger som legges til grunn for beregning av sannsynlighet og konsekvens av lekkasje.