Nå støtter stadig flere kravet til Energi Norge om endringer i grunnrenteskatten for vannkraft. (Illustrasjonsfoto: Henny Stokset)

Energi Norge mener vannkraftens grunnrenteskatt må endres slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer også blir lønnsomme for bedriftene. Nå får kravet om endret grunnrenteskatt støtte fra flere.

Kilde: Energi Norge

Polyteknisk forening arrangerte sist uke fagseminaret «Vil vannkraften ruste bort?». Bakgrunnen for seminaret var at det stadig snakkes om behovet for et grønt skifte, og fornybar energi trekkes frem i politiske festtaler og partiprogram, likevel skattlegges fornybarnæringen kraftigere enn petroleumssektoren.

Energi Norge frykter at dagens rammebetingelser med høyt skattetrykk og lave kraftpriser kan medføre at høyt tiltrengte investeringer i norske vannkraftverk, hvorav 65 prosent er over 40 år gamle, blir ulønnsomme og at man i stedet forlenger levetiden til eksisterende utstyr med å flikke på de, med gradvis økende havaririsiko og stort vedlikeholdsetterslep som konsekvens.

Regjeringen bremser grønt skifte

Magne Fauli fra Energi Norge trakk i sitt foredrag frem at regjeringen i energimeldingen, som ble lagt frem før sommeren, fremhevet regulerbar vannkraft som ryggraden i kraftsystemet fremover. Like fullt står regjeringen med en solid fot på bremsen når reduksjoner i selskapsskatten, som kommer andre næringer til gode i dagens vanskelige økonomiske situasjon, for vannkraftens del motvirkes av en tilsvarende økning i grunnrenteskatten.

– Til sammenlikning har den svenske Riksdagen nylig besluttet å redusere vannkraftens «fastighetsskatt» til samme nivå som for andre energityper. Svenske politikere har altså tatt inn over seg at en justering i beskatningen av vannkraft er nødvendig for å sikre vannkraftens konkurransekraft , sa Fauli.

Får støtte fra flere

Knut Olav Tveit fra Småkraftforeningen ga i sitt innlegg full støtte til Energi Norge sitt krav om endret grunnrenteskatt. Det samme gjorde Toini Løvseth fra Kraftfylka i et innlegg fra salen.

Knut Olav Tveit var glad for at småkraft under 10 MW er blitt fritatt for grunnrenteskatt. Han fremhevet for øvrig i sitt innlegg at det siden 2000 var blitt bygget ut 750 småkraftverk som utgjorde til sammen 5 TWh av kraftproduksjonen i Norge. – Småkraften har levert og ønsker å fortsatt være en del av det grønne skiftet gjennom å bidra til økt, grønn næringsvirksomhet i Norge, sa Tveit.

Vedvarende lave kraftpriser

Per-Ove Eikeland, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, holdt et innlegg om den norske vannkraftens gradvise integrasjon med det nordiske og europeiske markedet.
– Et hovedproblem for dagens investeringsevne er de nasjonale støttesystemene som gir høye investeringer i fornybar energi og energieffektivisering, men uten at en tilsvarende mengde konvensjonell produksjonskapasitet ble tatt bort fra markedet. Dette har i sin tur ført til vedvarende lave kraftpriser, sa Eikeland.

Han fremhevet også at EU-kommisjonens ventede «Vinterpakke», og da særlig når det kommer til markedsdesign, trolig ville prøve å bøte på noen av de utilsiktede effektene av de siste årenes politikk- og subsidieutvikling.