Sammen tar BKK, Voss Energi og Norconsult grep for å forebygge mot fremtidige storflommer, her illustrert med et inntrykk fra storflommen på Voss i 2014. (Foto: Voss Energi)

Klimaendringer kan gi 40 prosent større flommer på Voss. For å hindre nye skadeflommer vil Voss Energi, BKK og Norconsult bygge flomtunnel til Granvinsfjorden i kombinasjon med et elvekraftverk i Raundalselvi.

Kilde BKK

– Det er kun i flomsituasjoner at vannet blir ført inn i flomtunnelen. I en normal situasjon vil vannføringen i Vosso være som i dag, og tiltaket får dermed ingen konsekvenser for Vossolaksen, understreker Rune Nesheim, administrerende direktør i Voss Energi.

Både i 2014 og 2015 ble Voss rammet av flom med store ødeleggelser. Norsk klimaservicesenter, som er et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Uni Research og NVE, la i august frem en rapport som viser at fremtidige flommer vil bli vesentlig større enn i dag. De store flommene rammer ikke bare lokalt, for Voss er et nasjonalt knutepunkt for samferdsel både langs vei og jernbane.

Unngår flom uten store naturinngrep
Voss Energi, BKK og Norconsult har sammen utviklet en løsning for flomutfordringen. Løsningen legger også til rette for at Granvin kommune kan kople seg på flomtunnelen for å løse sine flomutfordringer. Jarle Østerbø i Norconsult er selv vossing, og har lang erfaring fra å jobbe med flomvern.

– Vi har sett på mange ulike alternativer og har kommet frem til at en 18 kilometer lang flomtunnel fra Raundalselvi ved Bjørke til Granvinsfjorden er den beste løsningen. Da har vi inntaket langt nede i Raundalselvi, som står for rundt 60 prosent av vannet som kommer ned mot Voss. Dermed vil vi kunne lede unna tilstrekkelig med vann til å unngå flom i Vosso. Det har hele tiden vært en forutsetning at vannet kun skal ledes bort fra vassdraget i flomsituasjoner av hensyn til det nasjonale laksevassdraget, sier Østerbø.

Raundalselvi er vernet, men den nye energimeldingen som ble lagt frem i år, åpner for å vurdere konsesjonsbehandling i vernet vassdrag forutsatt at utbygging gir vesentlig flomdempende effekt og akseptable miljøkonsekvenser.

– Begge disse forutsetningene er oppfylt for den løsningen vi legger frem, sier Østerbø.

Kraftverk bidrar til finansering av flomtunnel
Planen for flomvern inkluderer et elvekraftverk i Raundalselvi. Inntaket til kraftverket vil være på Reime, og vannet vil gå i en 13 kilometer lang tunnel til kraftstasjonen ved Bjørke. Langs hele strekningen vil det være minstevannsføring og lokalt tilsig, og det er mulig å finne løsninger for økt vannføring i spesielle perioder, for eksempel under Ekstremsportveka. Kraftverket vil ha utløp like ovenfor inntaket til flomtunnelen.

Kraftverket bygger på planen fra 2011, sist Voss Energi og BKK vurderte utbygging i Raundalselva. Utbyggingen skal bli skånsom med skjult inntak, kraftstasjon inne i fjellet, og det skal ikke bygges magasin. 

– En ny vurdering av verneplanen for Raundalselva må veies opp mot de store skadene stadige flommer påfører samfunnet, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK.

– Kraftverket vil gi et betydelig økonomisk bidrag til flomtunnelen, både direkte og i form av skatteinntekter. Kraftverket kan også gi reduserte kostnader til investering og drift av flomtunnelen. Dessuten har flomtunnelen mot Hardanger behov for overvåkning og beredskap i flomsituasjoner. Dette kan gjøres fra kraftselskapets driftssentral, sier Hilland.