Nå skal NVE kartlegge hvilke produkter som anses som ny teknologi i Norge i nettkoden for nettilknytning. (Illustrasjon: Simon Howden)

NVE ønsker å kartlegge hvilke produsenter eller importører som kan ha produkter som anses som «ny teknologi» i Norge i nettkoden for nettilknytning. Dette er i første omgang er en foreløpig, og ikke rettslig bindende, kartlegging og utredning som skal inngå som grunnlag for senere regelverksutvikling.

Kilde: NVE

Den 17. mai 2016 trådte EUs forordning nr. 2016/631 om funksjonskrav for nettilknytning av generatorer (RfG) i kraft i EU. RfG er ennå ikke gjeldende i Norge, men forordningen er for tiden til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett.

RfG angir funksjonskrav for nye produksjonsenheter for strøm med en installert effekt fra 800 W som tilknyttes nettet. I RfG er det lagt til en overgangsordning for ny teknologi, hvor teknologier som klassifiseres som «ny teknologi» etter gitte kriterier kan få fritak fra kravene i RfG.

Produksjonsenheter skal kunne bli klassifiseres som «ny teknologi» dersom:

  • Produksjonsenheten klassifiseres som type A (800 W – 1,5 MW).
  • Teknologien er en kommersielt tilgjengelig teknologi.
  • Akkumulert salg av produksjonsenheten i synkronområdet ikke er større enn 25% av maksgrensen for «ny teknologi» i det nordiske synkronsystemet.

Kriterier for å kunne klassifiseres som «ny teknologi» er spesifisert i RfG artikkel 66 – 70. I artikkel 67 vises det til ENTSO for Electricity’s Statistical factsheet, som er tilgjengelig på engelsk.

NVE følger prosessene som pågår med implementering av kravene i RfG i de nordiske landene, og ønsker i den sammenheng å få oversikt over status i Norge.

NVE ber om at bedrifter som mener de oppfyller kriteriene til klassifisering som «ny teknologi», fyller ut skjema fra lenken til høyre, og sender det til asa@nve.no innen 17. november 2016.