Regjeringen har bevilget 65 MNOK til bygging av miljøvennlige skip, her illustrert med nye hurtigruter i hybrid-versjon som Kleven Verft skal bygge. (Illustrasjon: Enova)

Regjeringen bevilger 65 millioner kroner for at det skal bygges flere miljøvennlige skip og ferger. 41 millioner av disse er øremerket det private eller næringslivet og forvaltes av Innovasjon Norge.

Kilde: Innovasjon Norge

Den nyopprettede støtteordningen vil bidra til å oppfylle Norges forpliktelse om å redusere skadelige klimagassutslipp med minst 40 prosent fram mot 2030, sammenlignet med i 1990. Utslippene fra innenriks skipsfart og fiske utgjør i dag om lag 20 prosent av de nasjonale klimagassutslippene fra transportsektoren og et viktig innsatsområde for å redusere nasjonale utslipp er derfor å gjøre norsk innenriks skipsfart mer miljøvennlig. Dette kan gjøres delvis gjennom tekniske forbedringer, men må primært skje gjennom innovasjon og teknologisk nyskaping.  

– Vår kultur og evne til å tenke system og helhet har gjort Norge til innovasjonsvinner. Det har skaffet oss et forsprang på våre konkurrenter. Disse egenskapene er det viktig at vi fortsetter å utnytte, sier Inger Solberg (bildet).Vil utvikle og innføre lav- og nullutslippsteknologi i skipsfart

Innovasjon Norge har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) å forvalte en ny støtteordning rettet mot utvikling og innføring av lav- og nullutslippsteknologi i innenriks skipsfart, inkludert havbruks- og fiskeflåten.

Kanskje er det hydrogen og brenselceller som vil være løsningen for nullutslipp fra fremtidens miljøvennlige skip? Eller er andre alternative drivstoff som LNG, biodrivstoff, eller batterier bedre alternativer? De ulike løsningene er til en viss grad identifisert, men det mangler maritim og operasjonell erfaring i den spesifikke bruken av teknologiene, og kostnadene ved å ta i bruk teknologiene er høye eller usikre.

– De blå næringene i Norge er alle frontrunners når det kommer til bærekraft. Norsk maritim næring, fra redere til utstyrleverandører og offentlige premissgivere har vært pådrivere både for utvikling av internasjonalt regelverk og teknologiske løsninger. Norsk ressursforvaltning, det være seg innenfor olje eller sjømat, er det mange som ser til når fremvoksende økonomier etablerer sine regimer. Dette er en anerkjennelse og posisjon som det er viktig å utnytte både av de blå næringene, og ikke minst til å bygge norsk omdømme, sier Solberg.

Landsdekkende ordning

Partnerskap, konsortium eller bedriftsnettverk med to eller flere samarbeidende bedrifter kan søke støtte til prosjekter. Deltagere i prosjektene kan være bedrifter innen maritim næring over hele landet, slik som; rederier, verft og leverandører av utstyr, skipsdesign og andre tjenester. Innkjøpere av maritime transporttjenester og vareeiere kan imidlertid også initiere og søke finansiering til samarbeidsbaserte prosjekter som involverer maritime aktører som nevnt over.

Har du et prosjekt som kan være aktuelt for denne ordningen? Søknader sendes inn elektronisk via Innovasjon Norge sin søknadsportal, hvor du også vil finne en generell veiledning til utfylling av søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at ordningen ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2016 som en ekstraordinær innsats. Søknader vurderes og innvilges fortløpende, så lenge det er midler tilgjengelig.

Fakta:

  • Regjeringen bevilger 65 millioner kroner for at det skal bygges flere miljøvennlige skip og ferger. 

    Midlene fordeles slik:
    20 millioner til det offentlige forvaltet av fylkeskommuner og kommuner
    41 millioner til det private eller næringslivet forvaltet av Innovasjon Norge

  • Klima- og miljødepartementet administrerer støtten til offentlig sektor.
  • Innovasjon Norge administrerer den private delen av støtteordningen, for å sikre et godt samspill med eksisterende støtteordninger.