Danmark og Tyskland har inngått en avtale om å samarbeide om støtte til solenergiproduksjon. (Illustrasjonsfoto: Akershus Energi)

Støtter hverandre i fornybarsatsinger

Danmark og Tyskland har inngått en avtale om å samarbeide om støtte til solenergiproduksjon. Avtalen er en av de første om grensekryssende støtte til fornybar energi, bortsett fra det svensk-norske samarbeidet om elsertifikater.
Tirsdag, 13 september, 2016 - 09:03

Kilde: Energi Norge

EU-kommisjonen har gjennom retningslinjene for statsstøtte til energi stilt krav om en gradvis åpning av nasjonale støttesystemer for andre lands deltakelse. Bakgrunnen er et ønske om økt konkurranse i det indre markedet og bedre utnyttelse av fornybarressursene i Europa, uavhengig av nasjonale grenser.

Kan få flere slike samarbeid

Hittil har det svensk-norske samarbeidet om elsertifikater vært et av de få eksemplene på slikt samarbeid, men med den nye avtalen mellom Danmark og Tyskland ser vi nå nye politiske grep også andre steder. UK og Irland har hatt kontakt om en slik avtale, og det pågår forhandlinger mellom Tyskland og Luxembourg.

–Energi Norge er primært opptatt av at støtte til moden fornybar teknologi avvikles i Europa så langt det er mulig etter 2020, sier næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Knut Kroepelien.

Forstyrrer prisdannelsen

Energi Norge mener støtten forstyrrer prisdannelsen i markedet og undergraver CO2-prisen i kvotesystemet ETS.

– Dette reduserer ikke bare verdiene av vannkraften, men gjør omstillingen til et lavutslippssamfunn vanskeligere. Når det først etableres støttesystemer er det imidlertid viktig å sikre økt samarbeid på tvers av landegrenser for å få frem de mest kostnadseffektive fornybarløsningene. Samtidig må økt samarbeid gjenspeiles i økt tilgang til mellomlandsforbindelser slik at den fornybare kraften kommer i bruk, sier Kroepelien.

Viktige erfaringer

Gjennom behandlingen av Energimeldingen har det blitt avklart at produksjonsanlegg som kommer i drift etter 2021 ikke får støtte gjennom sertifikatsystemet. Sverige har på sin side vedtatt å forlenge ordningen. Erfaringene fra Danmark og Tyskland vil blir viktige for utformingen av et nytt fornybardirektiv og nye retningslinjer for statsstøtte etter 2020. Forslag fra Kommisjonen ventes rundt nyttår og vil tidligst kunne vedtas i 2018, etter forslaget gir rammene for medlemslandenes nasjonale initiativer.

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.