Siden 2008 er 4,7 TWh fornybar varme satt i drift med støtte fra Enova. Bildet viser varmesentral i Agder Energi. (Foto: Anders Martinsen)

Siden 2008 er anlegg tilsvarende 4,7 TWh fornybar varme satt i drift med støtte fra Enova. Fjernvarme utgjør over halvparten av ny produksjon av fornybar varme som Enova har støttet i perioden 2008 – 2015.

Kilde: Enova

Bioenergi er den klart største energikilden i varmeprosjektene. Det er store regionale forskjeller i bruken av bioenergi – Østlandet dominerer.  Vi forventer en økning på 1,3 TWh i fornybar termisk leveranse fram mot 2020, flis og varmepumper øker mest 

Enova støtter omlegging til fornybar varme gjennom flere program. Programmene er skreddersydd for ulike typer aktører, som fjernvarmeselskap, byggeiere og industribedrifter. For hvert prosjekt som støttes, inngås det kontrakt om forventet årlig leveranse av fornybar energi. Dette kalles kontraktfestet energiresultat, og ligger til grunn for utbetaling av støtte fra Enova.

Ved utgangen av 2015 hadde Enova støttet over 4,7 TWh fornybar varme siden 2008. Det omfatter varme- og brenselproduksjon fra fornybare energikilder, og fordeler seg på prosjekter i drift eller under utbygging. Dette er fordelt på ca. 4,0 TWh årlig varmeleveranse og i overkant av 0,7 TWh årlig biogassproduksjon.  

Fjernvarme dominerer dette resultatet med 2,7 [1] TWh fornybar energileveranse, eller om lag 58 prosent. Det er i tillegg kontraktfestet spart kompressorenergi gjennom fjernkjøling på 37 GWh årlig fjernkjøling. Det er støttet lokale løsninger for fornybar varmeproduksjon i industrien og yrkesbygg som gir henholdsvis 0,4 TWh og 0,8 TWh. Enova har dessuten støttet varmeanlegg som produserer elektrisitet i tillegg til varme. Denne strømproduksjonen er basert på forbrenning av avfall eller returtre. Siden 2012 har strømproduksjon fra forbrenningsanlegg basert på fornybar energi blitt støttet gjennom el-sertifikatmarkedet.