Hurum Energi i Buskerud omstiller seg til konsernstruktur, her illustrert med montører i nettselskapet. (Foto: Hurum Energi)

Styret i Hurum Energiverk har fattet et enstemmig vedtak med følgende innstilling til generalforsamlingen: «Generalforsamlingen i Hurum Energiverk AS vedtar at nettvirksomheten i Hurum Energiverk AS skilles ut som et eget datterselskap (Hurum Nett AS) som eies 100 % av Hurum Energiverk AS med virkning fra 1. januar 2017.

Kilde: Hurum Energi

Dersom regulatoriske krav gjør det nødvendig å skille ut annen virksomhet fra Hurum Energiverk AS (eiendomsforvaltning og gjeldsbrevkraft), skal også disse virksomhetene skilles ut. Videre vedtar generalforsamlingen at Hurum Nett AS og Hurum Kraft AS skal være 100 % eide datterselskaper av Hurum Energiverk AS i overskuelig fremtid.»

 Det er styrets overbevisning om at dette er den beste løsningen for selskapet, dets eier og ansatte i den fasen som selskapet nå befinner seg i. Selskapets eier har behandlet styrets innstilling i generalforsamling den 10. oktober 2016 og har gitt sin tilslutning til styrets anbefaling.

 Styret vil nå umiddelbart igangsette arbeidet med å iverksette de nødvendige tiltak for at konsernetableringen kan gjennomføres med virkning fra 1. januar 2017.