Energi Norge er tilfreds med at ekspertutvalget for grønn konkurransekraft oppfordrer myndighetene til å legge til rett for videreutvikling av landets industri med lave kostnader og tilgang på fornybar kraft, her illustrert med Borregaard fabrikker i Sarpsborg. (Foto: Borregaard)

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft la i slutten av forrige uke frem sin rapport med forslag til tiltak for styrking og videreutvikling av grønn konkurransekraft i norsk næringsliv. Utvalget peker på de store mulighetene som ligger i elektrifisering og digitalisering.

Kilde: Energi Norge

Utvalget viser til at norsk vannkraft og fornybarnæring er nøkkelelementet for å sikre grønn konkurransekraft og for å sikre utslippsreduksjoner i andre næringer. Hedegaard og Kreutzer peker i sin rapport på de særlige mulighetene Norge har som vertsnasjon for kraftkrevende industri.

– Det er bra at utvalget ber myndighetene legge mer vekt på vertskapsrollen for industrietablering. Lave kostnader og stabil tilgang på fornybar kraft gir et godt utgangspunkt for videreutvikling av norsk industri og datalagre i global konkurranse. Dette bør følges opp i regjeringens industrimelding, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Utvalget peker også på elektrifisering og digitalisering av nye sektorer i Norge. Transportsektoren er viktig av hensyn til klimamålene. Norge ligger langt fremme i omstillingen til elektrisk mobilitet og må ta vare på dette konkurransefortrinnet. Blant de tiltakene utvalget peker på er NHOs forslag om et klimafond for tungtransport. Energi Norge støtter dette.

– Elektrisk mobilitet er et område hvor vi i Norge høster erfaringer som kan utnyttes også i internasjonale markeder. I tillegg til persontransporten vil det være behov for å redusere utslipp fra varetransporten. For å få frem elektriske løsninger og hydrogen må næringslivet selv kobles tett på arbeidet. Et fond kan være en god løsning for å få frem teknologiske løsninger og reelle utslippskutt basert på erfaringene med NOX-fondet, sier Ulseth.

Utvalget tar i sin rapport også opp utfordringer i skattesystemet og behovet for kapitaltilgang. Dette er viktige spørsmål som Energi Norge også tok opp i sine innspill til utvalget, og som må følges opp.

Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft ble oppnevnt av regjeringen 16. juni 2015 og består av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer.