Forskningsrådet har fått inn 34 søknader om støtte til havteknologiprosjekter fra 2018. (Illustrasjonsfoto: Statoil/Siemens)

Til søknadsfristen 12. oktober fikk Forskningsrådet inn 34 søknader om støtte til nye havteknologiprosjekter fra 2018. Til sammen er det søkt om prosjektstøtte for 216 millioner for å utvikle teknologi på tvers av blå sektorer.

Kilde: ENERGIX

En første gjennomgang av søknadene tyder på at vi snart kan få se nye teknologiske løsninger som utnytter kompetanse på tvers av havsektorene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander. – Dette kan gi nye muligheter for verdiskapning i næringer der Norge har naturgitte fortrinn.

Tre fellesutlysninger

Forskningsrådet lanserte i vår en egen havteknologisatsing for å stimulere til samarbeid på tvers av de havbaserte næringene Gjennom tre fellesutlysninger mellom flere tematiske programmer lyste Forksningsrådet ut nesten 100 millioner kroner til utvikling av havteknologi. Målet var å mobilisere til kompetanse- og teknologioverføring på tvers av sektorer og få fram nye teknologiprosjekter med anvendelse innenfor henholdsvis petroleum, maritim og fornybar sektor, havbrukssektoren og fiskerisektoren.

Til de tre fellesutlysningene kom det inn 34 søknader for til sammen 216 millioner kroner. Av disse gjelder 20 søknader for 106 mill. kroner samarbeid rettet mot havbrukssektoren, fire søknader for 20 millioner er rettet mot fiskerinæringen, og 10 søknader for 90 millioner kroner gjelder teknologi med anvendelse innenfor fornybar- og offshoresektoren. 

– Vi er særlig fornøyd med interessen for å utvikle nye teknologiløsninger som kan løse problemene innenfor havbruk, for eksempel når det gjelder å unngå lakselus og hindre rømming, sier Unander.

Havteknologi i åpne utlysninger

De generelle utlysningene av innovasjonsprosjekter i programmene MAROFF (65 mill. kr) og HAVBRUK (24 mill. kr) støtter også opp om havteknologisatsingen. Til disse utlysningene kom det inn henholdsvis 38 søknader for vel 250 mill. kroner og 22 søknader for 117 millioner.

Det er stor interesse for å utvikle nye teknologiløsninger for havbruk. (Foto: Aqualine)

I tillegg viser den første gjennomgangen at 17 søknader til den åpne brukerstyrte innovasjonsarenaen BIA (ca. 8 prosent) er relevante for havteknologi. Dette er søknader som ikke hører inn under tematisk programmer og satsinger i Forskningsrådet.

Søknadsbehandling

Søknadene skal nå gjennom en administrativ forhåndsvurdering før de sendes til vurdering hos fageksperter. Når det gjelder fellesutlysninger, blir vedtak om støtte gjort i samarbeid mellom de aktuelle programstyrene. Etter planene vil resultatet vært klart mot slutten av året.