Søknadsmengden viser at næringslivet investerer i energiforskning for fremtiden, sier programkoordinator for ENERGIX Ane Torvanger Brunvol. (Foto: ENERGIX)

ENERGIX-programmet mottok om lag like mange søknader til årets utlysning av innovasjonsprosjekter som i fjor. Den tilsvarende utlysningen i 2015 mottok 70 søknader.

Kilde: ENERGIX

– Dette antallet er høyt tatt i betraktning at mange næringslivsaktører er involvert i de nye FME-sentrene som ble vedtatt tidligere i år og at ENERGIX har etablert Pilot-E som en ny ordning som også har fått god søkning.  Dette viser at næringslivet investerer i energiforskning for fremtiden, sier programkoordinator for ENERGIX Ane Torvanger Brunvoll.

Rammen for utlysningen er på 140 – 180 millioner kroner. Totalt har de innsendte prosjektforslagene søkt om 473 millioner kroner. I fjor ble det søkt om 416 millioner kroner.

Jevnt fordelt på ulike temaer

– Det er ganske jevnt fordelt hvilke temaer vi har fått søknader på, og fordelingen er ganske lik som i fjor. Unntaket er geotermisk energi, der vi har fått en klar økning i år, sier Brunvoll.

Søknadene fordeler seg på følgende temaer:

4 havenergi
5 vindkraft
4 vannkraft
12 energieffektivisering i industrien, bygg og områder
12 energisystemet og samfunnsrettet energiforskning
7 transport og batteriteknologi
8 avfall og bioenergi
8 geotermisk energi
2 brenselceller og materialer
5 solenergi

Fellesutlysningen med PETROMAKS 2 og MAROFF om grønn vekst og havteknologi fikk totalt 10 søknader.

Prosessen videre

Først blir søknadene registrert. I november vil de bli vurdert av fagpaneler. Etter planen vil det endelige vedtaket for hvilke prosjekter som blir tildelt midler offentliggjøres i midten av desember. Beslutningen for tildeling fattes av programstyret for ENERGIX.

20 søknader om støtte til medvirkning

ENERGIX-programmet har også mottatt 20 søknader til utlysningen om i støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA. Budsjettet for denne utlysningen er totalt på 10 millioner kroner.