Regjeringen samler mer ansvar for nød- og beredskapskommunikasjon og nødnett i DSB, her illustrert med en dramatisk flomsituasjon ved Hjøllo bro i Odda. (Foto: Odda Energi)

Regjeringen samler mer ansvar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett overføres fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til DSB.

Kilde: Regjeringen

Nødnett er blitt et svært viktig verktøy i nød- og beredskapssammenheng. Det å samle ansvar vil være positivt for bruk, utbredelse og videreutvikling av Nødnett. Tilførsel av teknisk kompetanse til DSB legger til rette for en mer strategisk tilnærming til nød- og beredskapskommunikasjon og til IKT-utvikling på samfunnssikkerhetsfeltet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).  

I desember 2015 var Nødnett bygget ut i hele landet. Nødnettet skal nå over i en ny fase fra utbygging til drift. Regjeringen vil organisere nød- og beredskapskommunikasjon tettere sammen med andre samfunnssikkerhetsområder.

Samfunnssikkerhetsarbeidet består av mange aktører, både profesjonelle og frivillige, som skal samarbeide i det daglige og i krisesituasjoner. Hensiktsmessige, sikre og robuste kommunikasjonssystemer er avgjørende for samvirket. Utviklingen av nød- og beredskaps-kommunikasjon vil etter organisasjonsendringen ses i nær sammenheng med det øvrige tverrsektorielle samfunnssikkerhetsarbeidet. Utbygging og innføring av Nødnett er et stort løft for beredskapen i Norge. Prosjektet er et godt eksempel på arbeid på tvers av sektorer med mål om en felles, sikret kommunikasjonsløsning.

DNK forvalter statens eierskap til Nødnett og leverer telekomtjenester til nød- og beredskapsaktører i hele Norge. Det er sentralt å bevare det kompetente miljøet som i dag er i DNK for å ivareta oppgaver knyttet til Nødnett og nød- og beredskapskommunikasjon. For å unngå tap av kritisk nøkkelpersonell vil dagens lokalisering videreføres. Direktør Tor Helge Lyngstøl vil inngå i DSBs ledergruppe.

Etter planen skal DNKs ansvar og funksjoner overføres til DSB 1. mars 2017. DNK avvikles da som eget direktorat. Det forventes synergieffekter for bedre samfunnssikkerhet som følge av omorganiseringen. Reduksjon av antall direktorater bidrar til forenkling og avbyråkratisering.