Økt grunnrenteskatt gir redusert eiendomsskatt til kommunene, her illustrert med hammeren kraftverk i Oslo kommune. (Foto: E-CO)

Staten øker grunnrenteskatten for å kompensere skattebortfallet som følge av redusert selskapsskatt. Konsekvensen er reduserte inntekter til vertskommunene.

Kilde: LVK (Landsforeninga for vassdragskommunar)

I Statsbudsjettet for 2017 varsler Regjeringen en økning av grunnrenteskattesatsen med 1,3%. Begrunnelsen er at man ønsker å kompensere for skattebortfallet som følger av redusert sats for selskapskatten. Kommunene er ikke mottaker av grunnrenteskatt, den er en statsskatt. Kommunene er i stedet mottaker av eiendomsskatten. Det er imidlertid en kobling mellom de to skattartene ved at kraftselskapene er gitt hjemmel til å trekke fra grunnrenteskatten i eiendomsskattegrunnlaget. En økning av grunnrenteskatten slik Regjeringen foreslår, betyr en redusert eiendomsskatt til kommunene.