Med et solid økonomisk resultat i 3. kvartal er det mange i BKK som kan koste på seg et fornøyd smil. Her er det stasjonssjef Frode Langhelle i nybygde Matre Haugsdal kraftverk som ønsker velkommen til åpen dag. (Foto: BKK)

BKK sitt konsernresultat per 30.09. 2016 er 816 millioner kroner. Dette er en økning på 344 millioner kroner fra samme tidspunkt i 2015.

Kilde: BKK

Økningen skyldes i hovedsak en regnskapsmessig gevinst på 313 millioner kroner som er oppnådd ved at BKK har valgt å satse videre på telekom i privatmarkedet gjennom Bergen Fiber AS.

– BKK har gjennomført en omstrukturering av telekomvirksomheten, og videre vekst innen privatmarkedet gjør vi gjennom selskapet Bergen Fiber AS, som vi eier sammen med Lyse. Ved å legge telekomsatsingen i privatmarkedet over til Bergen Fiber oppnådde vi i 3. kvartal en regnskapsmessig gevinst på 313 millioner kroner, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

Øker verdien av vannkraftproduksjonen

Per 30.09.2016 er vannkraftproduksjonen ca. 4,3 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Områdeprisen i årets tre første kvartaler var 22,1 euro/MWh, mot 19,3 året før. Prisen isolert for tredje kvartal 2016 var 21,4 euro/ MWh mot 10,8 euro/MWh for fjoråret.

– Vi har produsert 5,9 TWh vannkraft ved utgangen av 3. kvartal. Høyere kraftpris bidro til at verdien av vannkraftproduksjonen økte med 198 millioner kroner til 1 269 millioner kroner, sier Hilland.

Positiv kraftprisutvikling og økt trykk på elektrifisering

I løpet av tredje kvartal har den positive utviklingen i kraftprisene blitt forsterket. Brenselsprisene har styrket seg videre og holder marginalkostnaden oppe.

Trykket på elektrifisering av transportsektoren har vedvart i tredje kvartal både i form av at flere bilprodusenter satser på elektriske kjøretøy, og flere nasjoner setter mål om bruk av elektriske kjøretøy. Politikk og føringer for transportsektoren kan bety mye for kraftpris og kraftmarkedets rolle mot et lavkarbonsamfunn.

Rammes av svakere nettforbindelse

Statnett har midlertidig reparert kabelfeil som oppstod i Oslofjorden i slutten av juni, men den midlertidige reparasjonen medfører fortsatt betydelig begrensninger i overføringskapasitet mellom Vest-Norge (NO5) og Østlandet (NO1), samt overføringskapasitet mellom Norge og Sverige. Begrensingen i overføringskapasitet vil vare frem til 15. oktober 2017 når Statnett får permanent løsning på plass. For BKK vil dette ha negativ konsekvens for verdien av vår kraftproduksjon fremover, særlig for perioder med høyt tilsig eller i perioder med kaldt vær og høyt kraftforbruk.

300/420 kV Mongstad – Kollsnes er i rute

Ny 300/420 kV kraftledning Mongstad – Kollsnes er i avslutningsfasen og spenningssettes i 4. kvartal 2016 i henhold til plan.