Gjennom mange år har Samlet plan vært regulerende for utviklingen av norsk vannkraft. Nå blir den avviklet som forvaltningsverktøy. Bildet viser generatortoppene i Kvilldal kraftstasjon. (Foto: Statkraft)

Slutt for samlet plan

Etter Stortingets behandling energimeldingen «kraft til endring» i 2016, er Samlet plan for vassdrag avviklet som forvaltningsverktøy. Dette vil spare myndigheter og utbyggere for én administrativ prosess i behandlingen av søknader om bygging av vannkraftprosjekter over en viss størrelse.
Onsdag, 12 oktober, 2016 - 12:10

Kilde: NVE

Avviklingen av Samlet plan må sees i sammenheng med at det generelle kunnskapsgrunnlaget om miljøforholdene i vassdragene er blitt betydelig forbedret siden opprettelsen av planen, blant annet gjennom arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner etter vanndirektivet. Kunnskapsgrunnlaget som ble utarbeidet i forbindelse med Samlet plan vil likevel fortsatt komme til nytte i konsesjonsbehandlingen. Med Energimeldingen ble det også vedtatt å utrede et lovforslag som gir konsesjonsmyndigheten adgang til å gi tidlig avslag i større vann- og vindkraftsaker i tilfeller der tiltaket medfører vesentlige negative virkninger for miljø eller annen arealbruk.

Det har frem til nå ikke vært mulig uten videre å søke tillatelse for prosjekter som ble vurdert til å ha høy konfliktgrad, stor lokal motstand eller høye kostnader i Samlet plan. Disse prosjektene blir kalt «kategori II-prosjekter». Avviklingen innebærer at det fra nå av er mulig å søke konsesjon på vanlig måte, også for disse prosjektene, slik at ulempene og fordelene heretter vil bli vurdert i den ordinære konsesjonsbehandlingen.

Fakta om Samlet plan for vassdrag:

  • Ble etablert på 1980-tallet med målsetning om å ha en samlet, nasjonal forvaltning av landets vassdrag.
  • Planen bygde på en metode som innebærer systematisk etterprøvbar sortering av vannkraftprosjekter, basert på konfliktgrad i forhold til ulike brukerinteresser og kraftverksøkonomi,
  • Fremskaffet et omfattende kunnskapsgrunnlag som nå vil være til nytte i konsesjonsbehandlingen av nye vannkraftanlegg.
  • Var stortingsbehandlet gjennom tre stortingsmeldinger i perioden 1984 til 1992 og etter 1993 har det vært administrativ behandling av nye prosjekter.

På forsiden nå

Men havvind er enda dyrere, Ifølge energiministeren.
Statnett vil sprenge kabeltunnel mellom Sogn og Ulven med påhugg rett bak en barnehage. Oslo kommune er bekymret for barna og hovedvannledningen. Barnehagen mener Statnett bør bruke tunnelboremaskin og slippe inngrepet.
SVs Lars Haltbrekken foreslår verneplan for vindkraft etter mønster fra vannkraften. Norwea støtter ikke tanken.
Møre og Romsdal forlenger avtalen med Tafjord.
Statnett reduserer klimaavtrykket i Rogalands første fossilfrie anleggsplass.
Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Statnett har, sammen med de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden, oppdatert veikartet for hvordan den nye nordiske modellen for balansering av kraftsystemet skal innføres.
Gjennom forskningsprosjektet iFleks skal Statnett finne ut hvordan variasjoner i strømprisen påvirker forbrukerne.
I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering.
Distriktsenergi ber om at NVE og reguleringsmyndigheten for energi (RME) dropper tvangsmulktene, og lar de som allerede har betalt, få tilbake pengene.
Kommer fra stillingen som finansdirektør i Orkla ASA.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 63 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Det er en økning på åtte prosent sammenliknet med samme periode i fjor.
Sammen med sin nye partner geo introduserer Istad Kraft ny teknologi for å kontrollere oppvarming og varmtvann.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.