Størrelsen teller dersom du velger elbil av klkimamessige årsaker. Foto: Wikimedia Commons / Kārlis Dambrāns

Dersom du velger elbil av hensyn til klima og miljø, bør du velge en liten bil. Det viser to ferske rapporter, den ene fra NTNU.

Dersom man sammenlikner elbiler og fossildrevne biler av samme størrelse, vil elbilene alltid komme gunstigst ut med tanke på klimavennlighet. Men dersom man sammenlikner de største elbilene med de minste fossildrevne bilene, kan de siste ha et lavere «klimafotavtrykk» i en livssyklusbetraktning. De store elbilene forurenser dessuten mer enn de små elbilene, naturlig nok.

Det skyldes blant annet at elbilene har et høyere «karbonavtrykk» når de ruller ut av samlebåndet enn fossildrevne biler, ikke minst på grunn av batteriene. Dette avhenger også svært mye av om elkraftproduksjonen i de landene der bilene produseres, og i de landene der de lades, har en høy eller lav andel fossilfyrte kraftverk.

Lavt karbonavtrykk

– I Norge er karbonavtrykket fra elektrisiteten vi produserer svært liten, selv om vi skulle regne med inntil femti prosent fossile kilder i vår kraftmiks vil elbilene fortsatt kunne tilby en klimafordel, sier doktorgradsstipendiat Linda Ager-Wick Ellingsen ved NTNU. Hun er også hovedforfatteren bak studien «The size and range effect: lifecycle greenhouse gas emissions of electric vehicles» som ble publisert på forsommeren.

– En hovedutfordring ved slike studier er at energiforbruket i produksjonen av batteriene, som bidrar til den tyngste karbonfaktoren når bilen produseres, oftest er hemmelige. Men jeg var så heldig at jeg, som den første blant internasjonale forskere, fikk fullt innsyn og alle data fra en betydelig batteriprodusent fra Sør-Korea. Dermed kunne vi presentere en analyse basert på reelle tall.

Ellingsen forteller at det litt senere på sommeren ble presentert en liknende analyse – «Cradle-to-Gate Emissions from a Commercial Electric Vehicle Li-Ion Battery: A Comparative Analysis» (Kim et al.) – som bekrefter deres egne funn. Denne analysen har en åpen batteriprodusent som grunnlagsdata – sørkoreanske LG Chem Power. Dette er verdens tredje største batteriprodusent, som leverer til blant annet Ford Focus, som denne studien fokuserte.

Lavere reelle tall

Tidligere studier har vært henvist til å bruke generelle tall for utslipp fra produksjon av batterier. Det har gitt lavere verdier enn det som er reelt med dagens batteriproduksjon.

– Tall som er basert på industritall er en god del høyere enn tall der man har prøve å estimere energibruken. Våre energitall fra 2011-2012 (Ellingsen 2014) var noe høyere enn det LG Chem brukte i 2014. Men i det siste studiet vårt reduserte vi energitallene våre med femti prosent i forhold til energitallenme våre fra 2011–2012 for å ta inn i betraktningen utvikling innen battericelleproduksjon, noe som ga temmelig like utslippstall til Ford Focus-batteriet. Så produksjonsutslippene på batteriene i elbilene i vår artikkel er på linje med det i Kims Ford Focus-studie.

Minde biler lavere utslipp

Ellingsen oppsummerer funnene i sin (og Kims) studie med følgende:

  • Generelt har mindre biler lavere utslipp enn større biler.
  • Elbiler har større produksjonsutslipp enn vanlige biler, men kan gjøre opp for dette i bruksfasen, da elbilen er mer energieffektiv og ikke er avhengig av fossile kilder for fremdrift (strøm kan lages av fornybare kilder)
  • Når man sammenligner elbiler med vanlige biler (av samme størrelse) hadde elbilene 20-27 prosent lavere totale utslipp (når de lades med gjennomsnittlig europeisk elektrisitet, forskjellen/fordelen blir større med renere elektrisitet)
  • Forskjellen mellom liten og stor elbil er mindre når strømmen er laget av renere energikilder
  • Store elbiler vil ikke nødvendigvis ha lavere totale utslipp enn små vanlige biler. Men i Norge er det antakelig slik på grunn av høy andel fornybare kilder i strømmen.

Ellingsen presiserer dessuten: – Vi så kun på på klimagassutslipp. Det tar ikke opp elbil-fordelen med renere byluft, noe som er viktig spesielt i større byer.