SFE (Sogn og Fjordane Energi) etterlyser et oppgjør med urettferdig innmatningstariff og skjevfordelt nettleie. (Illustrasjonsfoto: SFE)

Om alle forhold legges til grunn er nettleien i Sogn og Fjordane pluss/minus 9 øre/kWh høyere enn landsgjennomsnittet. Hovedårsaken må settes på kontoen for omfattende fornybarutbygginger lokalt, noe som kommer hele nasjonen til gode.

Vi straffes på nettleien ved at vi nasjonalt sett er en betydelig bidragsyter av fornybar energi. Det er Asgeir Aase, konserndirektør for nett i SFE (Sogn og Fjordane Energi), som mener dette. Denne påstanden grunngir han blant annet på følgende måte:

Vi opererer i et område med en variert og krevende geografi. Det er store avstander og antall meter nett per kunde er to til tre ganger så langt som mange andre steder i landet. Millionene ruller raskt når strømnettet må forsterkes eller bygges ut som følge av investeringer i fornybar energi. Dette har våre egne kunder liten glede av, fordi betydelige deler av fornybartilgangene forbrukes andre steder.

Det vi etterspør er en mer rettferdig kostnadsfordeling, fortsetter Aase. – I dag er det slik at innmatningstariffen i stor grad tilfaller Statnett. Dette knytter seg både til regional- og sentralnett. Etter vår oppfatning bør innmatningstariffen tilgodeses netteier der innmatningen finner sted. Videre ser jeg for meg etablering av en fondsordning der en andel av inntektene fra forbruket av fornybar energi krediteres de som tar nettinvesteringene. Det vil bidra til en rettferdig utjevning av nettleien på landsbasis.