Til forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet har NVE nå utarbeidet en veileder.

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er fastsatt av NVE 30. november 2004. NVE har nå utarbeidet en veileder til forskriften.

Kilde: NVE

Leveringskvalitetsforskriften inneholder bestemmelser med grenseverdier til leveringskvalitet, bestemmelser for hvordan leveringskvalitet skal registreres og rapporteres og bestemmelser for utbedring, saksbehandling, informasjon, mv. Siste revisjon av forskriften er utført i 2012, med virkning fra 2014.

Veilederen gir forklaringer på hva de ulike bestemmelsene er, hva som er hensikten med dem og hvordan de skal forstås. Veilederen er basert på gjeldende praksis i saker som omhandler leveringskvalitet og gir ikke utfyllende beskrivelse av alle krav og plikter gitt i forskriften. NVE gjør oppmerksom på at praksis kan endres og ved senere enkeltvedtak kan avgjørelser avvike fra veilederen

Veilederen gis i første omgang ut som en høringsversjon. Den gir kanskje ikke svar på alle uavklarte forhold omkring forståelse av forskriften. NVE oppfordrer derfor leseren til å gi innspill dersom noe er uklart, til forbedring av senere versjoner av veilederen. Innspill kan sendes til kontaktperson.