Sammelignet med tilsvarende periode i fjor viser det økonomiske resultatet i E-CO Energi nedgang i tredje kvartal 2016, men på årsbasis ser det lysere ut. Bildet viser Solbergfoss kraftverk i Glomma.( Foto: Tormod Hanstad)

Kraftprisene i tredje kvartal ble høyere enn i fjor. Hovedårsaken til det er en lavere hydrologisk balanse og mindre tilsig. I tredje kvartal i fjor ble kraftprisene svært lave som følge av at store snømengder og sen snøsmelting ga et høyt tilsig gjennom sommeren.

Kilde: E-CO Energi

Mot slutten av tredje kvartal, og spesielt etter kvartalets slutt, har terminprisene for resten av året og for 2017 økt betydelig. E-CO konsernets resultatutsikter for 2016 og for 2017 er bedret som følge av de høyere kraftprisene.

– Det er fortsatt usikkerhet knyttet til kraftprisutviklingen, men prisene i terminmarkedet tilsier at selv om resultatet hittil er lavere enn i fjor, kan årsresultatet for 2016 bli på nivå med fjoråret, sier administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid.

Et havari på Statnetts kabelforbindelse i Oslofjorden i juni reduserte overføringskapasiteten mot Sverige. Som konsekvens av det ble områdeprisene i NO1, og i enda større grad i NO5, lavere enn den nordiske systemprisen. Begrensingene i overføringskapasitet og de resulterende prisforskjellene har medført betydelige inntektstap for E-CO Energi, som har ca. to tredjedeler av sin produksjon i prisområdet NO5 og resten i NO1. Gjennomsnittlig områdepris hittil, vektet med konsernets andel av produksjonen i de to prisområdene, ble 21,1 øre per kWh mot 16,9 øre i 2015.

Driftsinntektene hittil ble 1 685 millioner kroner, som er 90 millioner kroner lavere enn i de tre første kvartalene i fjor (1 775 millioner kroner). Nedgangen skyldes lavere realisert salgspris som følge av et betydelig lavere bidrag fra prissikringen. Realisert salgspris hittil ble 23,3 øre per kWh mot 24,4 øre i tilsvarende periode i fjor. Salgsprisen er 11 prosent høyere enn produksjonsvektet områdepris. I de tre første kvartalene i fjor var salgsprisen 44 prosent høyere.

Driftsresultatet per tredje kvartal ble 857 millioner kroner, som er 68 millioner kroner lavere enn i 2015. Resultat før skatt gikk ned fra 751 millioner kroner i 2015 til 676 millioner kroner i år. Skattekostnaden økte med 38 millioner kroner i forhold til i fjor. Økningen skyldes høyere grunnrenteskatt som følge av høyere spotpriser og økning av skattesatsen fra 31 til 33 prosent. Resultat etter skatter ble 256 millioner kroner som er, 113 millioner kroner lavere enn i fjor.

Konsernets kraftproduksjon var 7 327 GWh per tredje kvartal i år. I tilsvarende periode i 2015 var kraftproduksjonen 7 288 GWh.

Konsernets investeringer per tredje kvartal var på 186 millioner kroner. Det største investeringsprosjektet er Rosten kraftverk i regi av Oppland Energi. E-CO Energi har i tredje kvartal vedtatt å delta i utbyggingen av Nedre Otta kraftverk. Kraftverket har en forventet produksjon på 315 GWh i året og en kostnad på ca. 1,2 milliarder kroner. E-CO Energis eierandel er ca. 27 prosent.

E-CO Energis vannmagasiner hadde en god fyllingsgrad ved utgangen av tredje kvartal, og det forventes høyere produksjon enn normalt for året som helhet.