I en tid med stadig mer omfattende anvendelse av elektrisitet stilles de som skal utføre eltilsyn overfor nye og krevende utfordringer. (Foto: Infratek)

Utenlandsk arbeidskraft, utenlandske installatører, farlige produkter, våre nye landsmenn, branner med elektrisk årsak er økende utfordringer innen elsikkerhet. Dette krever stadig større oppmerksomhet.

Dette fremgår av en fersk undersøkelse blant DLE-ansatte (Det Lokale Eltilsyn). Undersøkelsen er ment til internt bruk i DLE-ringen, som er en møteplass og et utviklingsforum for DLE og sakkyndige selskaper. Hensikten med undersøkelsen er å få innspill til fremtidig kompetanseutvikling for bransjen. Vi har uoffisielt fått tilgang til resultatene.

Våre nye landsmenn, som ikke er kjent med regelverket som regulerer arbeidet med elsikkerhet, har ofte en annen kulturell tilnærming til bruk av elektrisitet.  Det er derfor behov for å bevisstgjøre våre nye landsmenn om at bruk av elektrisitet også utgjør en fare for liv, helse og materielle verdier.

Av undersøkelsen fremgår det også at det er viktig å ha effektive sanksjonsmidler for de som utøver tilsyn. Spesielt gjelder dette anvendelse av virkemidler for å stoppe useriøse aktører.

Svarene i undersøkelsen peker klart og tydelig mot en ny tid med vesentlig større kompleksitet i arbeidet med elsikkerhet. Dette knytter seg spesielt til et stadig mer omfattende innslag av digital teknologi og hvordan dette påvirker våre holdninger til elsikkerhet. Ladning av elbiler, bruk av elektriske apparater om natten, farlige produkter, blir blant annet fremhevet som potensielle trusler.

I undersøkelsen deltok 31 respondenter som er knyttet til DLE-ringen, dvs. rundt åtte prosent av det samlede antallet DLE-medarbeidere her i landet. Undersøkelsen er utført i en uformell «setting» og derfor nødvendigvis ikke representativ for DLE-apparatet.