Slurv med sikkerheten under AUS-arbeide i lavspenningsnettet utgjør en alvorlig fare for liv og helse. (Illustrasjonsfoto: REN)

Slurv med sikkerheten gjør et det bare kan være et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke under arbeid med AUS i lavspenningsnettet. Blant de mange i energibransjen som uttrykker bekymring for dette er REN.

Det arbeides mer og mer AUS i lavspenningsnettet, men utstyr og rutiner som beskytter mot personrelaterte ulykker er i stor grad fraværende, forteller prosjektleder Kai Solum i REN. – I majoriteten av landets nettselskaper er det ikke gjennomført opplæringsaktiviteter knyttet til arbeid med AUS lavspent. Og han legger til:

Det synes å være en utbredt oppfatning at AUS-opplæring på lavere spenningsnivåer ikke blir vurdert som nødvendig. Mange tror at den inngår som en obligatorisk del av grunnopplæringen som energimontør. Det er feil fortolkning av godkjent fagopplæring. Å arbeide AUS, enten det dreier seg om høy- eller lavspent, krever spesielt tilpasset opplæring og anvendelse av utstyr  utviklet for dette.

I 2015 registrerte DSB 340 hendelser med kobling mellom person- og elsikkerhet. Det foreligger ingen oversikt over hvor mange som relaterer seg til AUS, men det er grunn til å anta at det er et relativt stort antall.

Jeg opplever at mange ikke har tatt alvoret innover seg når det gjelder å arbeide AUS, fortsetter Solum. – Noen steder utføres det AUS-relatert arbeid som om det var utkoblet, men med spenning påsatt. Det er selvfølgelig langt fra tilfredsstillende.

Nå tar REN mål av seg til å gjøre noe med dette. Fram mot sommeren vil et kursopplegg og en treningsmanual være klar. Nettselskapene kan enten stå for opplæringen selv eller få ekstern hjelp til gjennomføring. Det som uansett står fast er at AUS-opplæring er lovfestet, og at sikkerhetsmyndighet kan kreve den dokumentert.