Nettselskapenes samlede inntektsramme i 2017 er foreløpig estimert lavere enn varslet inntektsramme for 2016. (Foto Bodø Energi)

Samlet inntektsramme for nettselskapene i 2017 er foreløpig estimert til 16,6 milliarder kroner. Dette er 2,1 milliarder kroner lavere enn varslet inntektsramme for 2016.

Kilde: Energi Norge

Det er NVE som bestemmer rammene for nettselskapenes inntekter år for år. Reduksjonen neste år skyldes i hovedsak mekanismen som korrigerer for avvik mellom kostnader og inntektsramme to år tilbake. Det betyr at nettkundene samlet sett kan få en lavere regning i 2017.

Mer stabile inntektsrammer på sikt

NVE endret reguleringen fra 2016 for å bidra til en mer stabil utvikling av inntektsrammene. Endringene gir mer stabile inntektsrammer i seg selv, fordi de årlige variasjonene i kostnadsgrunnlaget blir mindre ved at NVE bruker et glidende femårig snitt av pensjonskostnader. Korreksjonen i estimerte inntektsrammer skyldes i sin helhet avviket mellom estimerte kostnader (inntektsrammene) og faktiske kostnader, og er det som er hovedårsaken til at inntektsrammene fortsatt svinger.

– Fra 2018 forventes svingningene å bli mindre fordi avvikene fra i år og fremover blir mindre på grunn av glattingen av pensjonskostnadene. Inntektsrammene for regional- og distribusjonsnettet forventes å øke med om lag tre til fem milliarder kroner fram mot 2020, sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Disse beregningene er lagt til grunn

I de foreløpige beregningene benytter NVE en rente på 6,15 prosent, kraftpris på 280,88 kr/MWh og KPI for 2017 på 147,4. For drifts- og vedlikeholdskostnader er det brukt en prisindeks med arbeidslønn som dominerende prisfaktor, og denne er satt til 220,7 for 2016 og 226,6 for 2017.