Med nei fra OED var det reinnæringen som trakk det lengste strået i kampen om konsesjon til Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune i Nordland. (Illustrasjonsfoto: Wikipeda)

Olje- og energidepartementet har besluttet at det ikke gis konsesjon til utbygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune i Nordland.

Kilde: OED

Departementet tar dermed til følge klagene på konsesjonsvedtaket fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE ga i 2014 Fred Olsen Renewables AS konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk på inntil 225 megawatt (MW) fordelt på tre planområder i Bindal. Vedtaket ble påklaget av de to berørte reinbeitedistriktene og natur- og friluftsorganisasjoner. Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen fremmet innsigelser til prosjektet.

Departementet har blant annet vurdert utbyggingen opp mot vernet folkeretten oppstiller for urfolks næringsutøvelse. I vurderingen har departementet lagt til grunn at de to reinbeitedistriktene som bruker dette området allerede er sterkt berørt av flere energi- og vassdragstiltak og av infrastruktur innenfor samferdselssektoren, i tillegg til andre inngrep som samlet kan medføre tap og driftsutfordringer. Det er fare for at summen av etablerte inngrep i distriktet sammen med etablering av vindkraftverket med veitilknytning kan være til hinder for at reindriften kan opprettholdes i det omfanget den har i dag.

Departementet har også lagt vekt på betydningen reindriften i dette området har for opprettholdelse og videreføring av den sårbare sørsamiske kulturen og språket.