Etter det årlige nordiske energiministermøtet: Det ligger til rette for ytterligere styrking av et allerede sterkt nordisk energisamarbeid. (Illustrasjonsfoto: E.ON)

I slutten av forrige uke møttes de nordiske energiministrene i Helsinki på det årlige nordiske energiministermøtet. Olje- og energiminister Tord Lien og energiministrene fra de øvrige nordiske land diskuterte her blant annet behovet for et sterkt nordisk energisamarbeid.

Kilde: OED

– Det nordiske energisamarbeidet er sterkt og godt. Kraftsystemene i EU er i endring, og vi har i Norden et godt og velfungerende system. Med det sterke samarbeidet i Norden står vi godt rustet til å få gjennomslag også i EUs utvikling av et mer felles europeisk kraftsystem, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Den finske næringslivslederen Jorma Ollila presenterte noen av de foreløpige konklusjonene fra den strategiske gjennomgangen av det nordiske energisamarbeidet han har jobbet med det siste året.

Ministrene diskuterte også utfordringer knyttet til kraftmarkedet med en økende andel uregulerbar vind- og solkraft i systemet, samtidig som mye kjernekraft og annen termisk kraft blir lagt ned. I den sammenheng ble det økte samarbeidet mellom de nordiske systemoperatørene trukket fram som svært positivt. De har jobbet sammen for å identifisere de største utfordringene i kraftsystemet de neste ti årene og hvilke muligheter man har til å løse disse. resultatet av dette arbeidet vil bli lagt fram i 2017. Ministrene pekte på behovet for en helhetlig nordisk nettutvikling i årene fremover og at en pakke med nordiske nettinvesteringer kan bidra til dette.

Godt samarbeid mellom både systemoperatører, produsenter, regulatorer og myndigheter ble trukket fram som en av grunnene til hvorfor det nordiske samarbeidet har fungert godt. Dette blir også svært viktig fremover i arbeidet med EUs energiunion og regelverksutviklingen i det indre europeiske energimarkedet.

Nordisk koordinering av EU-saker der en har felles interesser vil være et hovedtema når Norge overtar formannskapet i det nordiske energisamarbeidet i 2017.