Nå skal konsesjonslovene fra 1917 revideres, her illustrert med Rånåsfoss I kraftverk som ble bygget i perioden 1918– 1922. (Foto: Akershus Energi)

Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til revisjon av de to vannkraftlovene fra 1917.

Kilde: OED

Høringsnotatene følger opp regjeringens ønske om forenklinger i lovverket, som ble omtalt i stortingsmeldingen om energipolitikken mot 2030 «Kraft til endring» (Meld. St. 25 (2015-2016)). Begge lovene har senere blitt endret en rekke ganger, men noen helhetlig gjennomgang av struktur og språk har aldri vært gjort.

– Neste år kan vi markere 100-årsdagen for våre konsesjonslover om vannkraft. Skal lovene fortsatt være av like stor betydning for forvaltningen av våre verdifulle og fornybare vannkraftressurser, er det nødvendig med en oppdatering. Alle er tjent med et brukervennlig og forutsigbart lovverk. Det er det vi ønsker å oppnå med de forslagene som nå er sendt på høring, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Utgangspunktet er å foreta lovtekniske og språklige endringer i loven samtidig som det materielle innholdet i reglene beholdes. Lovparagrafene plasseres etter forslaget i en mer logisk rekkefølge, med forklarende overskrifter og bruk av kapitler.

De to vannkraftlovene regulerer blant annet spørsmål som offentlig eierskap til vannfall, hensynet til natur- og miljøinteresser ved kraftutbygging, og tildeling av konsesjonskraft og konsesjonsavgifter til kommuner som er berørt av kraftutbygging. Dette er alle bestemmelser som skal stå fast.

Vassdragslovgivningen skal gjøres lettere tilgjengelig for tiltakshavere, grunneiere, forvaltning, organisasjoner og andre som bruker lovene. Bestemmelser som ikke lenger er i bruk foreslås opphevet, og språket moderniseres og forenkles.

Det foreslås samtidig at all større elvekraft skal gis konsesjon etter vassdragsreguleringsloven på linje med andre større vannkraftverk, uten at søkeren må gå veien også om vannressursloven slik det fungerer i dag.

Forslagene er sendt på høring med tre måneders frist. Også andre enn de som står på høringslisten er velkomne til å gi uttalelser.